Efterlevnad - Trelleborg AB

Rätt är alltid rätt.

Var Trelleborg än återfinns följer vi lagar, regler och förordningar, vi respekterar de mänskliga rättigheterna och bolaget karakteriseras av sin exemplariska affärsetik. Detta är tydligt i vår Uppförandekod, som vi även uppmanar våra leverantörer att följa. 

Regelefterlevnad

Vi respekterar lag och ordning, bedriver en ärlig verksamhet, och tar ansvar för våra handlingar.
Vi tolererar inga mutor – varken erbjudanden och förfrågningar om eller accepterandet av mutor. Samtliga medarbetare hos Trelleborg har rätt att kontakta en så kallad Compliance Officer, det vill säga den person som ansvarar för efterlevnadsfrågor, vid misstänkta brott eller överträdelser av lagar, regler och förordningar eller Uppförandekoden.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om grundläggande rättigheter som definieras av konventioner och deklarationer rörande barn- och tvångsarbete, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, mångfalds-frågor respektive jämställdhet. Alla dessa områden behandlas i Trelleborgs Uppförandekod.

Leverantörer

Utvärderingen av leverantörer sker i första hand genom koncerngemensamma frågeformulär som tar upp områden som arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar. Ett mindre urval av leverantörer inom riskområden eller riskkategorier genomgår revision.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsaktiviteter

Läs om hur vår hållbarhetsaktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil