Hållbarhet - Trelleborg AB

Hållbarhet  

Aktiviteterna som rör hållbarhet – även kallat Corporate Responsibility, eller CR – är viktiga för Trelleborgs långsiktiga värdeskapande, och omfattar hela hållbarhetsområdet: från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad eller affärsetik och relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, lokalsamhället och samhället i stort. Trelleborgs fyra fokusområden är: Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang. Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning och se på videon bredvid.


Trelleborgs produkter och lösningar har egenskaper som bidrar till ett hållbarare samhälle  – Blue DimensionTM.

Våra fokusområden

Trelleborg har genom att fråga både interna och externa intressenter vad de tycker är viktigast, identifierat fyra områden som vi kallar våra fokusområden.

Redovisning av det väsentliga

Trelleborgs hållbarhetsarbete fokuserar på hållbarhetsaspekter som skapar ett långsiktigt värde, vässar resultatet och som verkligen betyder något för våra allra viktigaste intressenter – kunder, anställda och aktieägare. Genom att fråga både externa och interna intressenter vad de anser är viktigast har Trelleborg identifierat vilka aspekter som ska belysas och vilka områden som ska tas med i rapporteringen.

Trelleborg och värdekedjan

Trelleborgs fokusområden vad gäller hållbarhet har sin historiska bas i den egna verksamheten och dess fokusområden, men har över tid vidgats till att innefatta aktiviteter såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Vad gäller väsentlighet bör en tillkommande aspekt som sträcker sig längs hela värdekedjan betonas och som innefattar en ansvarsfull produktion: Produkter som skyddar miljö, människor, infrastruktur och tillgångar, och som därmed bidrar till såväl kunders som samhällets bättre hållbarhet.

Koncernens miljöpolicy

Vi ska aktivt och systematiskt arbeta med miljöledning på följande fyra områden:
  • Miljöledningssystem
  • Energi, utsläpp och material
  • Produktutveckling
  • Intressentrelationer

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Ramverk för hållbarhet

Internt baseras Trelleborgs hållbarhetsarbete på Uppförandekoden, vars innehåll i sin tur bygger på globalt erkända riktlinjer som FN:s principer om de mänskliga rättigheterna. Externt görs hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiatives Standards-riktlinjer. Från 2019 finns också tydliga referenser till FN:s Mål för hållbar utveckling, de 17 målen i Agenda 2030. 

Hållbarhetsaktiviteter

Läs om hur vår hållbarhetsaktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil