Valberedning - Trelleborg AB

Valberedning inför årsstämman 2019

Enligt tidigare beslut av årsstämman i Trelleborg AB ska styrelsens ordförande årligen kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav, för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2019:

  • Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Olof Jonasson, Första AP-fonden

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.
Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 mars 2019 klockan 14:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Hans Biörck eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2019

Namn/ Representerande Andel av röster 2018-08-31
Ragnar Lindqvist(ordf.), 
Dunkerintressen 
54,02% 
Henrik Didner,
Didner & Gerge fonder
3,14% 
Tomas Risbecker,
AMF Försäkring & Fonder
2,91% 
Peter Lagerlöf, 
Lannebo fonder
1,70% 
Olof Jonasson,
Första AP-fonden
1,43% 
Totalt  63,20%