Styrelse och revisorer - Trelleborg AB

Ledamöter valda vid årsstämman

Hans Biörck

Styrelseordförande
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Skanska AB. Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB.
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare CFO Skanska AB, Autoliv Inc. och Esselte AB
Innehav 2019: 10 000 aktier.
Född: 1951. Invald: 2009.
Beroende: Nej.


Gunilla Fransson

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Net Insight AB. Styrelseledamot Dunkerintressena, Eltel AB, Nederman AB, Enea AB och Permobil AB.
Utbildning: Civilingenjör och Tekn. Lic.
Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Innehav 2019: 3 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena.  


Johan Malmquist

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot Dunkerintressena, Elekta AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare bland annat VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.
Innehav 2019: 5 000 aktier.
Född: 1961. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena. 


Peter Nilsson

Styrelseledamot
VD och koncernchef Trelleborg AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Couplers Holdco AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare bland annat affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2019: 60 572 aktier och 250 000 köpoptioner*.
Född: 1966. Invald: 2006.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborg VD.


Anne Mette Olesen

Styrelseledamot
Chief Marketing Officer AAK AB.
Utbildning: MBA och civilingenjör. 
Tidigare chefsbefattningar inom Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S och Danisco Ingredients A/S.
Innehav 2019: 2 500 aktier.
Född: 1964. Invald: 2015.
Beroende: Nej.

Susanne Pahlén Åklundh

Styrelseledamot
Direktör Alfa Laval AB.
Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom Alfa Laval.
Utbildning: Civilingenjör.
Innehav 2019: 5 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Nej.


Jan Ståhlberg

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Bactiguard Holding AB. Styrelseledamot ITB-Med AB. 
Utbildning: Civilekonom.
Grundare och VD Trill Impact AB Tidigare vice VD och vice ordförande EQT och olika positioner inom Ovako Steel.
Innehav 2019: 130,000 aktier.
Född: 1962. Invald: 2018.
Beroende: Nej


Ledamöter valda av de anställda

Jimmy Faltin

Arbetstagarrepresentant
Maskinoperatör, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).
Övriga uppdrag: Ledamot Trelleborg European Work Council, svenska fackliga koncernrådet (LO) och Förhandlingsdelegationen Teknikavtalet IF Metall. Avdelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten.
Utbildning: Utbildning i beteendevetenskap, avtal och arbetsrätt.
Innehav: 2019: -
Född: 1965. Invald: 2018.

Maria Eriksson

Arbetstagarrepresentant
Kvalitetstekniker, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).
Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg Ersmark AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Ingenjör, inriktning maskin
Innehav 2019: -
Född 1972. Invald 2019.Lars Pettersson

Arbetstagarrepresentant
Maskinoperatör, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).
Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga koncernrådet (LO). 
Utbildning: Inredningssnickare, förhandlingsutbildning och utbildning i lönesystemsutveckling.
Innehav 2019: -
Född: 1965. Invald: 2018.

Magnus Olofsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant
Produktionschef, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).
Invald 2021.*Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

**Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i november 2018 Trelleborgs ledningsgrupp 12 500 köpoptioner var, förutom VD och koncernchefen som erbjöds 50 000 köpoptioner, i Trelleborg med fem års löptid. Ledningsgruppen förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 9,86 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 175,83 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja ledningsgruppens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

Utskott 

Styrelsens utskott och sammansättning
Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott; revisions-, finans- och ersättningsutskotten utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt.

Revisorer

Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning, bokföring och  koncernredovisning, styrelsen och VD:s förvaltning samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger revisionsberättelse.

Hans Warén

Auktoriserad revisor, huvudansvarig
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998.
Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.
Uppdrag: Axfood, Castellum, Gunnebo och Lindab
Född: 1964


Maria Ekelund

Auktoriserad revisor
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 2008.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi. Auktoriserad revisor sedan 2002.
Uppdrag: Atos Medical, CellaVision, Probi och Xylem.
Född: 1970.


Ersättning till revisorer 2019

MSEK  2019  2018
Deloitte
   
Revisionsuppdrag  24  24
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  1  1
Skatterådgivning  0  0
Övriga tjänster  0  0
Övriga revisorer
   
Revisionsuppdrag  5  3
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  0  0
Skatterådgivning  0  0
Övriga tjänster  0  0

Summa

 30  28

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har enligt lag utsett tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Koncernens finanschef och chefsjurist deltar vid styrelsemötena, där chefsjuristen är styrelsens sekreterare. Notera att styrelseuppdrag och innehav i Trelleborg återspeglar situationen per den 31 december 2019.