Riskhantering - Trelleborg AB

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder inom olika marknadssegment och nischer. Verksamheten har stor geografisk spridning. Koncernen har verksamhet i ett 50-tal länder, försäljning sker till drygt 150 länder världen över och tillverkning bedrivs vid över 100 produktionsanläggningar. Verksamheten är diversifierad, vilket sammantaget ger Trelleborg en god underliggande riskspridning.

Efterfrågan på koncernens produkter och lösningar samvarierar i stort med den globala industriproduktionens konjunkturella fluktuationer. Trelleborg fokuserar
på att ha en exponering mot marknadssegment som sammantaget har en god balans mellan tidig- och sencyklisk industri, det vill säga såväl generell som kapitalintensiv
industri, vars efterfrågan ofta balanserar varandra. Säsongseffekter förekommer inom de olika marknadssegmenten och är extra tydliga inom segmentet lantbruk som normalt har en högre efterfrågan på däck till lantbruksmaskiner under årets första halvår. För koncernen är efterfrågan normalt sett högre under första halvåret än under det andra.

Enterprise Risk Management. Trelleborg har en etablerad process för Enterprise Risk Management (ERM), som utgör ett ramverk för koncernens arbete med risker. ERM-processen syftar dels till att ge en koncernövergripande bild av Trelleborgs risker, genom att identifiera, utvärdera och ta fram underlag för beslut om hantering av riskerna, dels till att möjliggöra uppföljning av riskerna och hur de hanterats.

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering från årsredovisningen 2019  

Ladda ner (pdf)