Arvode och kostnadsersättning - Trelleborg AB

Arvode och kostnadsersättning

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

  • Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
  • Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totalakompensation.
  • Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
  • Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
  • Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen.  Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2019 till 57 009 tsek (73 617) exklusive pensionspremier och 71 341 tsek (87 866) inklusive pensionspremier.

Verkställande Direktör
Under 2019 har VD, tillika koncernchef, uppburit fast lön samt andra ersättningar i enlighet med tabell på nästa sida. VD har enligt avtal möjlighet till
årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns för helåret 2019, vilken motsvarar maximalt 65 procent av den fasta lönen. Under 2019 har den årliga rörliga lönen baserats på finansiella mål. Den årliga rörliga lönen är ej pensions- eller semesterlönegrundande. För 2019 har årlig rörlig lön utgått till VD med 4 834 tsek (5 447).

Pensionsåldern för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet att utan särskild motivering påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Går VD i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Pensionsavtalet är i sin helhet premiebaserat där premien utgör 45 procent av den fasta lönen. För 2019 har pensionspremie kostnadsförts i enlighet med tabellen till höger.

Från bolagets sida är VD:s uppsägningstid 24 månader. Från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Övriga ledande befattningshavare
Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare bygger på både fast och årlig rörlig lön samt vissa förmåner. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns som maximalt utgör 40–65 procent av den fasta lönen, men som i praktiken för 2019 uppgår till maximalt 55 procent. Under 2019 har den årliga rörliga lönen baserats på måtten resultat före skatt och operativt kassaflöde.

För övriga ledande befattningshavare är pensionsavtalet i sin helhet premiebaserat där premien kan variera mellan 10 och 40 procent av den fasta lönen. Detta avser övriga ledande befattningshavare i alla länder utom Italien, där premienivån är något högre. För svenska övriga ledande befattningshavare är maxnivån 35 procent enligt policy.

Vissa ledande befattningshavare har förlängd uppsägningstid från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. Från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader. VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till övriga förmåner, främst tjänstebil och sjukvårdsförsäkringar.

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har varje år sedan 2005 beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som kan ha betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren inte har sagt upp sin anställning vid utgången av det år då programmet löper ut. 

Syfte
Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll. Syftet är att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling.

Måltal
Måltalet för incitamentsprogrammen är en årlig förbättring av Trelleborgkoncernens vinst per aktie om 10 procent. I detta exkluderas koncernens jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram. För programmet 2017–2019 sattes basen för måltalet till utfallet på resultat per aktie för 2016 och denna princip har fortsatt varit densamma för de rullande treårsprogram som startat därefter. Samtliga program har ett utfall som är maximerat till 33,3 procent av den maximala årliga rörliga lönen.

Utfall och ubetalning
Utfallen för programmen beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden, och eventuellt utfall betalas ut första kvartalet året efter att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2016 gjordes utbetalning första kvartalet 2019. För programmet beslutat för 2017 görs utbetalning första kvartalet 2020, för programmet beslutat för 2018 görs utbetalning första kvartalet 2021 och för programmet beslutat för 2019 görs utbetalning första kvartalet 2022. Utfallen utgör ej pensions- eller semestergrundande inkomst. För 2019 har koncernens resultat belastats med 10 252 tsek (51 143) inklusive sociala avgifter.

Övriga incitamentsprogram
För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ytterligare information om ersättningar (engelska) 

Ersättningar

 

Ladda ner (pdf)

Ersättning till koncernledningen 2019

 TSEK   Fast lön Årlig rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram 1) Övriga förmåner Summa  Pension Summa inkl pension
 VD
 2019  11 108 4 834  1 430  199  17 571  4 921  22 492 
   2018  10 867  5 447 6 489  203  23 006  4 771  27 777 
 Koncernledning, övriga (8st)
 2019  26 595 8 252   2 829 1 762  39 438  9 411  48 849 
 
 2018  25 134 11 499  12 253  1 725  50 611  9 479  60 089 
 Summa  2019  37 703  13 086 4 259  1 961 57 009   14 332 71 341 
 Summa  2018  36 001 16 946  18 742  1 928  73 617  14 249  87 866 

1) Kostnadsfört 2019. Utbetalning under kvartal 1, 2020 till 2022 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.

Ersättning till styrelsen 2019


     2019*

TSEK

 Styrelse Utskott  Summa 
Hans Biörck  1 750 340  2 090 
Gunilla Fransson  600 220  820
Johan Malmquist  600 150 750
Peter Nilsson  -
Anne Mette Olesen  600 75  675 
Susanne Pahlén Åklundh
 600 140  740
Panu Routila  600 140  740
Jan Ståhlberg  600 75 675
Jimmy Faltin  -  -  -
Peter Larsson  -  -  -
Lars Pettersson  -  -
Ingemar Thörn  -  -  -

*Ersättning till styrelsen för perioden april 2019–april 2020. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2019 har ersättningar utgått enligt not 10. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.