Arvode och kostnadsersättning - Trelleborg AB

Arvode och kostnadsersättning

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

  • Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
  • Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
  • Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
  • Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
  • Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2017 till 78 874 TSEK (91 817) exklusive pensionspremier och 93 487 TSEK (108 246) inklusive pensionspremier.

Verkställande Direktör
Under 2017 har VD, tillika koncernchef, uppburit fast lön samt andra ersättningar i enlighet med tabell på nästa sida. VD har enligt avtal möjlighet till årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns för helåret 2017, vilken motsvarar maximalt 65 procent av den fasta lönen. Under 2017 har den årliga rörliga lönen baserats på Trelleborgkoncernens resultat före skatt och koncernens operativa kassaflöde, båda exklusive påverkan från strukturförändringar som styrelsen godkänt, samt global tillväxt. Den årliga rörliga lönen är ej pensions- eller semesterlönegrundande. För 2017 har årlig rörlig lön utgått till VD med 6 038 TSEK (6 058)

Pensionsåldern för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet att utan särskild motivering påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Går VD i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Pensionsavtalet är i sin helhet premiebaserat där premien utgör 40 procent av den fasta lönen. För 2017 har pensionspremie kostnadsförts i enlighet med tabellen på nästa sida.

Från bolagets sida är VD:s uppsägningstid 24 månader. Från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Övriga ledande befattningshavare
Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare bygger på både fast och årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 40–65 procent av den fasta lönen. Under 2017 har den årliga rörliga lönen baserats på måtten resultat före skatt, operativt kassaflöde samt global tillväxt. För affärsområdena har också andra operativa nyckeltal utgjort mål för den årliga rörliga lönen. För övriga ledande befattningshavare är pensionsavtalet i sin helhet premiebaserat där premien kan variera mellan 10 och 40 procent av den fasta lönen. Detta avser övriga ledande befattningshavare i alla länder utom Italien, där premienivån är något högre. Vissa ledande befattningshavare har förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. Från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader. VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till övriga förmåner, främst fri bil och sjukvårdsförsäkringar.

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har varje år sedan 2005 beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som kan ha betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren inte har sagt upp sin anställning vid utgången av det år då programmet löper ut.

Syfte
Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll. Syftet är att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling.

Måltal
Måltalet för incitamentsprogrammen är en årlig förbättring av Trelleborgkoncernens vinst per aktie om 10 procent. I detta exkluderas koncernens jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram. För programmet 2015–2017 sattes basen för måltalet till utfallet på resultat per aktie för 2014 och denna princip har fortsatt varit densamma för de rullande treårsprogram som startat därefter. Samtliga program har ett utfall som är maximerat till 33,3 procent av den maximala årliga rörliga lönen.

Utfall och ubetalning
Utfallen för programmen beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden, och eventuellt utfall betalas ut första kvartalet året efter att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2014 gjordes utbetalning första kvartalet 2017. För programmet beslutat för 2015 görs utbetalning första kvartalet 2018, för programmet beslutat för 2016 görs utbetalning första kvartalet 2019 och för programmet beslutat för 2017 görs utbetalning första kvartalet 2020. Utfallen utgör ej pensions- eller semestergrundande inkomst. För 2017 har koncernens resultat belastats med 53 584 TSEK (45 423) och därtill sociala kostnader om 8 901 TSEK (9 988).

Övriga incitamentsprogram
För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till koncernledningen 2017

 TSEK   Fast lön Årlig rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram 1) Övriga förmåner Summa  Pension Summa inkl pension
 VD  2017  10 208 6 038  6 300  180  22 726  4 121  26 847 
 
 2016 9 678 6 058  6 793 180  22 709  3 9593) 26 668 
 Koncernledning, övriga (9st)
 2017  30 849 10 659  13 166  1 474  56 148  10 492  66 640 

 2016 33 814  16 855  17 128  1 311  69 108  12 470  81 578 
 Summa  2017  41 057 16 697  19 466  1 654  78 874  14 613  93 487 
 Summa  2016 43 492  22 913  23 921  1 491  91 817  16 429  108 246 

1) Kostnadsfört 2017. Utbetalning under kvartal 1, 2018 till 2020 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.

Ersättning till styrelsen


  2017*       2016*  

TSEK

 Styrelse Utskott  Summa  Styrelse Utskott  Summa 
Sören Mellstig   1 550 270   1 820  1 425  230 1 655 
Hans Biörck  550 175  725   520 175  695 
Gunilla Fransson  550 110  660   520  520 
Johan Malmquist  550 120  670   520  60  580 
Peter Nilsson  -  -
Anne Mette Olesen  550 60  610  520  60  580 
Susanne Pahlén Åklundh
 550 550 520  520 
Bo Risberg  550 170  720  520  170  690 
Göran Andersson  -  -  -  -  -  -
Peter Larsson  -  -  -  -  -  -
Mikael Nilsson  -  -  -  -  -
Ingemar Thörn  -  -  -  -  -  -

*Ersättning till styrelsen för perioden maj 2017–april 2018. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2017 har ersättningar utgått enligt not 11. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.