Arvode och kostnadsersättning - Trelleborg AB

Arvode och kostnadsersättning

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

  • Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
  • Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
  • Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
  • Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
  • Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2018 till 73 617 tsek (78 874) exklusive pensionspremier och 87 866 tsek (93 487) inklusive pensionspremier.

Verkställande Direktör
Under 2018 har VD, tillika koncernchef, uppburit fast lön samt andra ersättningar i enlighet med tabell på nästa sida. VD har enligt avtal möjlighet till årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns för helåret 2018, vilken motsvarar maximalt 65 procent av den fasta lönen. Under 2018 har den årliga rörliga lönen baserats på finansiella mål. Den årliga rörliga lönen är ej pensions- eller semesterlönegrundande. För 2018 har årlig rörlig lön utgått till VD med 5 447 tsek (6 038). 

Pensionsåldern för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet att utan särskild motivering påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Går VD i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Pensionsavtalet är i sin helhet premiebaserat där premien utgör 45 procent av den fasta lönen. För 2018 har pensionspremie kostnadsförts i enlighet med tabellen nedan. 

Från bolagets sida är VD:s uppsägningstid 24 månader. Från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Övriga ledande befattningshavare
Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare bygger på både fast och årlig rörlig lön samt vissa förmåner. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns som maximalt utgör 40–65 procent av den fasta lönen, men som i praktiken för 2018 uppgår till maximalt 55 procent. Under 2018 har den årliga rörliga lönen baserats på måtten resultat före skatt och operativt kassaflöde.

För övriga ledande befattningshavare är pensionsavtalet i sin helhet premiebaserat där premien kan variera mellan 10 och 40 procent av den fasta lönen. Detta avser övriga ledande befattningshavare i alla länder utom Italien, där premienivån är något högre. För svenska övriga ledande befattningshavare är maxnivån 30 procent enligt policy, vilket har hållits för alla utom en ledande befattningshavare, där premien under 2018 varit 35 procent efter beslut i ersättningsutskottet. 

Vissa ledande befattningshavare har förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. Från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader. VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till övriga förmåner, främst tjänstebil och sjukvårdsförsäkringar.

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har varje år sedan 2005 beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som kan ha betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren inte har sagt upp sin anställning vid utgången av det år då programmet löper ut. 

Syfte
Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll. Syftet är att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling.

Måltal
Måltalet för incitamentsprogrammen är en årlig förbättring av Trelleborgkoncernens vinst per aktie om 10 procent. I detta exkluderas koncernens jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram. För programmet 2016–2018 sattes basen för måltalet till utfallet på resultat per aktie för 2015 och denna princip har fortsatt varit densamma för de rullande treårsprogram som startat därefter. Samtliga program har ett utfall som är maximerat till 33,3 procent av den maximala årliga rörliga lönen.

Utfall och ubetalning
Utfallen för programmen beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden, och eventuellt utfall betalas ut första kvartalet året efter att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2015 gjordes utbetalning första kvartalet 2018. För programmet beslutat för 2016 görs utbetalning första kvartalet 2019, för programmet beslutat för 2017 görs utbetalning första kvartalet 2020 och för programmet beslutat för 2018 görs utbetalning första kvartalet 2021. Utfallen utgör ej pensions- eller semestergrundande inkomst. För 2018 har koncernens resultat belastats med 51 143 TSEK (53 584) inklusive sociala avgifter. 

Övriga incitamentsprogram
För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till koncernledningen 2018

 TSEK   Fast lön Årlig rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram 1) Övriga förmåner Summa  Pension Summa inkl pension
 VD  2018  10 867  5 447 6 489  203  23 006  4 771  27 777 
   2017  10 208 6 038  6 300  180  22 726  4 121  26 847 
 Koncernledning, övriga (8st)
 2018  25 134 11 499  12 253  1 725  50 611  9 479  60 089 


 2017  30 849 10 659  13 166  1 474  56 148  10 492  66 640 
 Summa  2018  36 001 16 946  18 742  1 928  73 617  14 249  87 866 
 Summa  2017  41 057 16 697  19 466  1 654  78 874  14 613  93 487 

1) Kostnadsfört 2018. Utbetalning under kvartal 1, 2019 till 2021 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.

Ersättning till styrelsen 2018


  2018*   

TSEK

 Styrelse Utskott  Summa 
Hans Biörck  1 650 320  1 970 
Gunilla Fransson  575 200  775 
Johan Malmquist  575 140  715 
Peter Nilsson  -
Anne Mette Olesen  575 70  645 
Susanne Pahlén Åklundh
 575 130  705
Panu Routila  575 130  705 
Jan Ståhlberg  575 70  645 
Jimmy Faltin  -  -  -
Peter Larsson  -  -  -
Lars Pettersson  -  -
Ingemar Thörn  -  -  -

*Ersättning till styrelsen för perioden maj 2018 – april 2019. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2018 har ersättningar utgått enligt not 10. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.