Bolagsstyrning - Trelleborg AB

Bolagsstyrning 

Ett viktigt inslag i Trelleborgkoncernens företagskultur och i koncernens värderingar är god bolagsstyrning. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet för ökad kundnytta samt värde och transparens för aktieägarna.
Hämta våra bolagsstyrningsrapporter från 2006 och framåt på sidan Tillämpning av bolagsstyrningskoden.

Styrningsmodell 

Ansvaret för ledning och kontroll av Trelleborgkoncernen fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda utskott och VD enligt illustrationen nedan. 

Bolagsstyrning

Redovisningsprinciper

Moderbolaget, Trelleborg AB (publ), är ett aktiebolag med säte i Trelleborg i Sverige. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har den 20 februari 2020 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande.

Grund för upprättande
Trelleborgkoncernens koncernredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad gäller vissa finansiella instrument som värderats till verkligt värde.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan i avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget, framförallt till följd av ÅRL. Ändringarna i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter görs inom ramen för IASB:s Disclosure initiative, ett projekt för att förbättra upplysningarna i finansiella rapporter. Ändringarna klargör en rad frågeställningar, inklusive väsentlighet, särredovisning och delsummor och noters ordningsföljd. För Trelleborgs del har detta inneburit ett arbete med notstrukturen där bland annat vissa tillämpliga redovisningsprinciper sedan 2016 presenteras under respektive not. Därutöver används övergripande redovisningsprinciper, vilka anges i pdfen nedan.


Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Läs mer om IFRS på webbplatsen för International Accounting Standards Board:
www.iasb.org
 

Bolagsordning

Klicka på visa mer för att läsa hela artikeln 

Årsstämma

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) hölls onsdagen den 23 april 2020 kl 17:00 i Parken i Trelleborg.

Styrelse och revisorer

Arvoden och ersättningar 

Intern kontroll

Trelleborg har definierat intern kontroll som en process som påverkas av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och övriga medarbetare.

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. 

Skattestrategi i Storbritannien 

Enligt brittisk lagstiftning måste Trelleborg ange sin skattestrategi för landet. 

Organisation och koncernledning