Staden vilar på sina lager

Staden vilar på sina lager

I våra trånga städer byggs det ofta intill trafikerade genomfarter eller ovanpå tunnelbanespår. Utmaningen ligger i att skydda både fastigheterna och de som vistas i dem mot buller och vibrationer.

Forskning från FN visar att nästan 70 procent av världens befolkning år 2050 kommer att bo i städer. Gör tankeexperimentet att mer än sex miljarder människor ständigt utsätts för brusande trafik, byggslammer, sirener, tutande bilar och vibrationer från tunnelbanetåg. 

Tåg, tunnelbana och bilar är de största orsakerna till buller och vibrationer. Det är inte bara människokroppen som reagerar negativt utan även byggnader påverkas. Det finns ett växande behov av strategier för buller- och vibrationsisolering av byggnader, särskilt med tanke på det ökande antalet kommersiella fastigheter och bostadskomplex som byggs i stadsmiljöer över hela världen.

Buller och vibrationer är inte bara störande, utan kan även vara skadliga. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver buller som ett underskattat hot som kan orsaka hörselnedsättning, hjärt- och kärlproblem, kognitiv försämring, stress och depression. 

WHO:s riktlinjer för miljöljud rekommenderar lägre nivå än 30 decibel med A-viktning (dB(A)) i sovrum för sömn av god kvalitet och mindre än 35 dB(A) i klassrum för att möjliggöra goda undervisnings- och inlärningsförhållanden. Det är ljudnivåer som närmast kan jämföras med ett tyst bibliotek eller ett rum med lågmälda samtal. En EU-studie har dock visat att cirka 40 procent av invånarna i EU:s medlemsländer utsätts för trafikbuller på nivåer som överstiger 55 dB(A). 20 procent utsätts för nivåer som överstiger 65 dB(A) under dagen, och mer än 30 procent utsätts för nivåer över 55 dB(A) på natten.

Det är alltid effektivast att angripa buller och vibrationer vid källan. I linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling, nummer 11 (hållbara städer och samhällen), tillhandahåller Trelleborg teknik för just detta, till exempel i form av vibrationsdämpande system på tåg, vägfordon och maskiner. Dock krävs det även åtgärder för att kontrollera och isolera buller och vibrationer i husgrunder. När Trelleborgs innovativa isolerande lager installeras i byggnadens grund och bärande
struktur kan åtgärden dramatiskt minska mängden vibrationer från källor nära byggnaden som fortplantas i byggnaden.

Efter en första utvärdering av en expert på akustik säkerställer lagertillverkaren att lagrens egenfrekvenser är anpassade till de vibrationsfrekvenser som kan förväntas i byggnaden. Lagersystemets egenfrekvens måste vara avsevärt lägre än den utifrån kommande exciterande frekvensen, så att förhållandet mellan de båda värdena blir så stort som möjligt (med exciterande frekvens avses vibrationer som leds genom marken och in i en byggnadsstruktur, vilken i praktiken får funktionen av en högtalare som omvandlar vibrationerna till ljud).

Idealt ska förhållandet mellan egenfrekvens och exciterande frekvens ligga nära tre. Det ger ett transmissionsindex på 0,1, vilket innebär att 90 procent av de externa vibrationerna utestängs. Med andra ord, om den exciterande frekvensen från omgivningen är 30 Hz ska en egenfrekvens i lagersystemet på 10 Hz eftersträvas. 

Branschen står dock inför vissa utmaningar. Simon Wolfert, konstruktionsingenjör inom Trelleborg Industrial Solutions, förklarar: — Det finns inga specifikationer
som vägledning vid konstruktion av vibrationsdämpande produkter. Till exempel beaktas inte alltid nödvändigt utrymme för utböjning i lagerkonstruktioner. Utböjningen påverkas i hög grad av hur byggnadens vikt är fördelad — och det har stor betydelse för lagrens funktion. 

Påverkan på byggnader blir en allt viktigare faktor. I takt med intensiv urbanisering uppförs många byggnader nära trafikleder och järnvägar, vilket utsätter byggnadens bärande struktur för buller, vibrationer och mekanisk belastning. 

— Därför måste byggnadskonstruktioner inkludera strategier som tar hänsyn till föränderliga miljöförutsättningar och isolerande lager är ett exempel på det, säger Simon Wolfert. 

Men när det gäller strategier finns det inte mycket vägledning att få.

Han resonerar vidare kring vår föränderliga miljö och att detta, i kombination med strängare bestämmelser inom byggbranschen, gör att våra byggnadskonstruktioner måste bli ännu mer avancerade. 

— Infrastrukturen är byggd för att hålla, så vi kan inte tillåta undermåliga produkter och tekniker. Markvibrationer är något vi måste leva med, men med tanke på de kostnader och ansträngningar som gäller för vibrationsdämpning i efterhand är det viktigt att ge industrin förutsättningar att göra rätt från början. En bra konstruktionsvägledning om beskriver principerna  kommer att bidra till bästa praxis från tillverkarnas sida och utgöra en trygghet för arkitekter, entreprenörer och fastighetsägare, säger Simon Wolfert. För mer information, besök: LagerDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com