Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År  2019  2018 2017  2016 2015
Utdelning, SEK  2,40*  4,75  4,50  4,25  4,00
Direktavkastning,%  1,4  3,7  2,4  2,4  2,4
*Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 2,40 (4,75) SEK per aktie. Justeringen av utdelningens storlek jämfört med tidigare kommunicerad avsiktlig utdelning har sin bakgrund i rådande osäkerhet i marknaden. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 april 2020. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 30 april 2020. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

Det är emellertid styrelsens ambition, att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om ytterligare utdelning, om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har normaliserats. Nuvarande marknadsläge har dock fått styrelsen att, i likhet med andra bolag, iaktta försiktighet och föreslår därför denna anpassning jämfört med tidigare kommunicerad utdelning.


För 2019
Sista dag för handel inklusive utdelningsrätt: 23 april 2020
Utdelningen ska bekräftas: 24 april 2020 
Avstämningsdag för utdelningen: 27 april 2020
Utbetalning: 30 april 2020