Investeringscase

Trelleborg som investering

Trelleborg arbetar kontinuerligt med att skapa värde för alla sina intressenter. För de som innehar eller överväger Trelleborg som investering finns ett antal faktorer som ligger till grund för koncernens värdeskapande.

Globala trender stöder verksamhetsinriktningen
Trelleborg är verksam inom utvalda marknadssegment där koncernen har förutsättningar att nå god lönsamhet och ledande positioner. Globala trender såsom urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter gynnar koncernens val av segment och stöder inriktningen på produkter och lösningar för bättre hållbarhet.

Stark position och värdeskapande byggt på applikationskunnande
Trelleborgs starka positioner med specialutvecklade produkter och lösningar är resultatet av ett djupgående applikationskunnande som speglar kundernas behov och är kritiskt för deras applikationer.

Kontinuerlig optimering av portfölj och processer
Trelleborgs kontinuerliga arbete med att förbättra sin geografiska balans, optimera sin portfölj, förbättra strukturer och arbeta för Excellence har visat jämna och starka resultat även under år med lägre tillväxt.

Balanserad intjäning och starkt kassaflöde
Trelleborg verkar i marknadssegment med en god avvägning mellan tidig- och sencyklisk industri, vilket ger balans åt intjäningen. Koncernens starka kassaflöde tillåter koncernen att hålla en hög förvärvstakt och att ge god aktieutdelning, samtidigt som det främjar organisk tillväxt.