Vanliga frågor Dunkerintressen och Trelleborg - Trelleborg AB

FAQ - Dunkerintressena och Trelleborg

Vem är största ägare i Trelleborg?
Dunkerintressena har aktiemajoriteten. Det finns två aktieslag: A-aktier med tio röster var och B-aktier som har en röst. Samtliga A-aktier - 28.500.000 - ägs av Dunkerintressena, vilket motsvarar 10,5 procent av aktiekapitalet och 54,0 procent av rösterna. Den 31 december 2019 ägde Dunkerintressena dessutom 400.000 B-aktier.

Vilka är Dunkerintressena?
Dunkerintressena består huvudsakligen av två stiftelser, Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 (”Donationsfonden”) samt Henry och Gerda Dunkers stiftelse (”Stiftelsen”), skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, och hans hustru Gerda. 

Därutöver kontrollerar de båda stiftelserna tre aktiebolag; Henry Dunkers Förvaltnings AB, Förvaltningsaktiebolaget HD och Aktiebolaget Hevea.

Aktierna i Trelleborg är fördelade på dessa fem juridiska enheter.


Vad är Dunkerintressenas uppgift?
Huvuduppgiften är att följa och utveckla Trelleborg AB, som är Dunkerintressenas viktigaste tillgång. Detta sker främst via två ledamöter i bolagets styrelse. Det är också Henry Dunkers mycket klart uttalade vilja i testamentet att ägandet skall bibehållas i stiftelseformen.

Sedan en del av den årliga nettoavkastningen i Donationsfonden lagts till kapitalet, disponeras resten av Helsingborgs stad för att, som det står i testamentet, användas till “ett för helsingborgarna gagneligt, självständigt ändamål”. Hur staden tolkar detta och använder pengarna, kan Dunkerintressena däremot inte påverka, utan deras uppgift är bara att förvalta kapitalet på bästa sätt enligt testatorns vilja. 

En del av avkastningen från Donationsfonden går också till Henry och Gerda Dunkers syskon, syskonbarn och deras barn, dock inte mer än i högst tre generationer; därefter tillfaller även denna del av avkastningen Helsingborgs stad.

Avkastningen i Stiftelsen går i sin helhet till drift av det Dunkerska sjukhemmet, inrymt i Henry Dunkers tidigare privatbostad i Helsingborg, Villa Hevea. 

Utbetalning från Dunkerintressena, MSEK

 
   2019  2018 2017  2016  2015  2014 2013 2012
Helsingborgs stad  62,2  54,0  54,3  44,7  37,7  33,5 30,9 22,5
Avkomsttagarna   46,7  40,5  40,8  33,5  28,5  26,3 24,3 17,8
Villa Hevea   15,0  14,8  14,3  13,1  11,5  10,1 8,8 8,2


Hur disponerar Helsingborgs stad pengarna?
Medlen har under årens lopp bland annat använts för att bygga Helsingborgs Stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal, nya läktare på fotbollsarenan Olympia, Dunkers Kulturhus och Helsingborgs Arena.


Hur styrs Dunkerintressena?
Dunkerintressena administreras av en styrelse som består av sex ledamöter. Ragnar Lindqvist är ordförande. Övriga ledamöter är John Abrahamson, Anders Dahlvig, Johan Malmquist, Bengt Kjell och Gunilla Fransson. Johan Malmquist och Gunilla Fransson sitter även i Trelleborg AB:s styrelse. Stiftelsens första ledamöter utsågs i Henry Dunkers testamente. När någon lämnar styrelsen, väljer de kvarvarande ny ledamot, dock med restriktionen att minst tre ledamöter skall vara bosatta i Helsingborg eller dess närhet. Göran Pelvén är ansvarig för förvaltningen av de båda stiftelserna och är tillika VD i DunkerIntressenas bolag.


Hur styr Dunkerintressena Trelleborg? 
Dunkerintressena finns representerad i Trelleborg AB:s styrelse med två ledamöter. Dessa har i sin tur uppdrag i styrelsens revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott. 

Dunkerintressenas representant i Trelleborg AB:s valberedning är dessutom ordförande i denna.

Hur stor utdelning har Dunkerintressena fått från Trelleborg de senaste åren?

Dunkerintressenas utdelning från Trelleborg AB, MSEK
2019 2018 2017  2016 2015  2014  2013
137,3 128,2  121,1  114,0  106,9  92,6  87


Kan Dunkerintressena sälja sina aktier i Trelleborg?
Dunkerintressenas styrelse har, som nämnts, till huvuduppgift att utveckla, vårda och skydda Trelleborg AB. Förutseende som han var, föreskrev Henry Dunker också att i fall av trängande nödvändighet kunde ursprungstillgångarna få ”avyttras eller på annat sätt förvandlas till andra värden”. Detta förutsätter dock att styrelsen är helt enig och att både Helsingborgs stad och tillsynsmyndigheten, dvs länsstyrelsen, lämnar godkännande.

Formuleringen i donationsbrevet lämnar visst utrymme för tolkningar, och stiftelsestyrelsens tolkning är den ovannämnda.

  

Finns det skrivet i statuterna att huvudkontoret alltid ska ligga i Trelleborg?
Nej, det finns inga sådana föreskrifter, utan detta regleras av bolagsordningen, som idag föreskriver att styrelsen skall ha sitt säte i Trelleborg. För att ändra detta krävs beslut på bolagsstämma enligt aktiebolagslagens regler.

Vilka andra ägarintressen har Dunkerintressena?
Utöver ägandet i Trelleborg har Dunkerintressen en betydande värdepappersportfölj men har inget dominerande ägande i något annat bolag.


För mer information besök:
https://dunkerstiftelserna.se

Kontakt Dunkerstiftelserna:
tel: 042-18 33 55