Skuldöversikt - Trelleborg AB

Skuldöversikt

Policy
Finansieringsrisker avser riskerna att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam. Likviditetsrisker avser riskerna att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden då de förfaller.

Uppföljning
Koncernen övervakar sin likviditetsreserv, förfallostruktur samt väsentliga finansiella nyckeltal fortlöpande. Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 35 procent (48) vid årets slut.