Skuldöversikt - Trelleborg AB

Skuldöversikt

Policy
Bindande bekräftade kreditfaciliteter med längre än 12 månaders löptid ska finnas i en omfattning som motsvarar koncernens bruttoskuld samt en likviditetsreserv som ska uppgå till minst 3 procent av koncernens omsättning. Trelleborgs målintervall avseende skuldsättningsgrad ligger mellan 50 och 100 procent.

Uppföljning
Koncernen övervakar sin likviditetsreserv, förfallostruktur samt väsentliga finansiella nyckeltal fortlöpande. Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 33 procent (35) vid årets slut.