CR-redovisning sammanfattning 2017

Trelleborg och hållbarhet

Trelleborg finns i 50 länder världen runt och våra produkter och lösningar används globalt. Men hur tar vi ansvar för en hållbar framtid? Vi har fyra fokusområden i vårt arbete: Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang. Lär dig mer i filmen bredvid.

Peter Nilsson, VD och koncernchef

”Att sikta på världsklass inom hållbarhet innebär en rad olika saker för oss. Det handlar om att förstå företagets roll i samhället och att agera ansvarsfullt på de områden där vi direkt eller indirekt kan göra skillnad.”

Hela intervjun

Regelefterlevnad

Antikorruption och rättigheter

Fokus och mål: Nolltolerans råder för mutor, korruption, kartell- eller annat kriminellt beteende, förekomst av barnarbete eller tvångsarbete samt diskrimin­ering (anmäld och granskad). Målet var att 85 procent av medarbetarna skulle ha genomgått ny utbildning om Uppförandekoden under året.

Utfall: Noll fall (0) har 2017 rapporterats av väsentliga överträdelser av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter. Noll fall (0) även av barnarbete eller tvångs­arbete. Av 5 anmälda diskrimineringsfall (5) har parterna ingått förlikning eller andra åtgärder vidtagits i 4, medan ett fall fortfarande är under behandling.

Under året rapporterades 18 ärenden (14) via whistleblowersystemet. I vissa av fallen har genomförda undersökningar påvisat bristande efterlevnad av koncernens uppförandekod och policies, och i sådana fall har relevanta åtgärder vidtagits. 83 procent av medarbetarna har under året fått utbildning i Uppförandekoden.

Leverantörer

Fokus och mål: Målet är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till tillämpliga delar av Trelleborgs uppförandekod. Granskning i form av självutvärdering ska vara genomförd med leverantörer motsvarande 80 procent av det av Trelleborg definierade relevanta inköpsvärdet i produktionsenheterna.

Utfall: Trelleborg uppfyller den satta målnivån. Leverantörer motsvarande cirka 84 procent (81) av det av Trelleborg definierade relevanta inköpsvärdet har utvärderats. 

Säker och effektiv resursanvändning

Hälsa och säkerhet

Fokus och mål: Nyckeltalet arbetsrelaterade skador och sjukdomar med minst en dags frånvaro definieras som Lost Work Cases (LWC) per 100 heltidsmed­arbetare per år. Dessutom mäts genomsnittligt antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Utfall: Genomsnittsutfallet 2017 var 2,4 LWC per 100 anställda (2,4). Siffran ligger således stabil trots att senast förvärvade enheter med genomsnittligt högre antal skador fullgjort sitt första helår. Genomsnittligt antal frånvarodagar per skada var dock högre än fjolårets: 30,3 (24,1).Klimat

Fokus och mål: Målet ”20 by 20” är att reducera direkta och indirekta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) med minst 20 procent relativt omsättningen 2020 (jämfört med basåret 2015 och proformavärdet 16,0 ton/MSEK.

Utfall: År 2017 var värdet 15,4 ton/MSEK (14,2) där ökningen jämfört med 2016 beror på att senast tillkomna enheter med mer energikrävande tillverkning fullbordat sitt första helår i koncernen.

Jämfört med proformavärdet för 2016 på 16,2 är dock årets värde klart lägre och pekar på förbättringar såväl via effektivisering som omställning till gröna energikällor.Mångfald ger möjligheter

Ålder

Fokus och mål: Företaget strävar efter en balanserad åldersfördelning för Trelleborgs typ av verksamhet.

Utfall: Åldersfördelningen för tjänstemän i Trelleborg har varit stabil under mätperioden 2014–2017*

Mångfald

Fokus och mål: Trelleborg arbetar med att uppnå en balanserad mix vad gäller ålder, etnicitet och kön, särskilt på ledningsnivåerna. På ledningsnivåer 4–5 är målet från 2016 att kontinuerligt öka andelen kvinnliga ledare.

Utfall: Den kvinnliga andelen 2017 på ledningsnivåerna 4–5 i Trelleborgs enheter är 27 procent (24), en förbättring sedan föregående år. Andelen kvinnor i organisationen som helhet är 24 procent. Andelen kvinnor i koncernledningen är 10 procent (9), och i styrelsen 38 procent (33).

Ett brett samhällsengagemang

Samhälle

Fokus och mål: Trelleborg stöttar lokala samhällen där koncernen finns genom att delta i olika samhällsaktiviteter, och på utvalda platser genom särskilt stöd till yngre människors lärande- och utbildningsaktiviteter, ofta med fokus även på meningsfull fritid. Denna verksamhet ska utvecklas kontinuerligt över tid med nya program.

Utfall: På många av de platser där Trelleborg finns bedrivs samarbete med exempelvis skolor och univer­sitet samt intresseorganisationer. I idrottssponsring betonas ungdomsverksamhet, och utöver detta förekommer ett antal specialprogram som stöder barns och ungdomars utveckling i exempelvis Sri Lanka, Indien och Sverige. Programmet i Sri Lanka utökades med ytterligare en skola under 2016 med formell invigning 2017.

Blue DimensionTM

Blue Dimension™ är vårt sätt att visa hur vi genom innovativa lösningar hjälper våra kunder att skydda människor, miljö, infrastruktur och tillgångar, via sådana egenskaper som lösningarnas energieffektivitet, deras förmåga till buller- och vibrationsdämpning och deras materialbeständighet.

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Koncernen har haft en stabil lönsamhet och god resultatutveckling de senaste åren, trots utmanande marknadsförhållanden i vissa segment. 

Årsredovisning 2017 omslag