Årsredovisning sammanfattning 2018

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborgs arbete med vardagens alla små operativa förbättringar har gett resultat. Både EBIT och EBIT-marginalen var de högsta hittills för koncernen för ett helår. Balansräkningen begränsar inte koncernens handlingsfrihet och kassaflödet är fortsatt bra.

VD har ordet

”Vår kontinuerliga förbättring över de senaste 10 åren tycker jag visar att vår strategi fungerar.”

VD har ordet (PDF)

Trelleborgkoncernen i sammandrag - tillväxt och bättre resultat

2018 omsatte Trelleborgkoncernen 34 005 MSEK och hade verksamhet i ett 50-tal länder med totalt 24 045 anställda. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems.

1) Kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster. För jämförbarhet har historiska värden justerats för avvecklade verksamheter.
2) Genomsnittligt antal aktier har justerats i enlighet med standard i IAS 33. Inga utspädningseffekter förekommer.

Trelleborg som investering

Trelleborg arbetar kontinuerligt med att skapa värde för alla sina intressenter. För de som innehar eller överväger Trelleborg som investering finns ett antal faktorer som ligger till grund för koncernens värdeskapande.

Årsredovisning 2017 omslag

Globala trender stöder verksamhetsinriktningen

Trelleborg är verksam inom utvalda marknadssegment där koncernen har förutsättningar att nå god lönsamhet och ledande positioner. Globala trender såsom urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter gynnar koncernens val av segment och stöder inriktningen på produkter och lösningar för bättre hållbarhet.

Kontinuerlig opitmering av portfölj och processer

Trelleborgs kontinuerliga arbete med att förbättra sin geografiska balans, optimera sin portfölj, förbättra strukturer och arbeta för Excellence har visat jämna och starka resultat även under år med lägre tillväxt.Stark position och värdeskapande byggt på applikationskunnande 

Trelleborgs starka positioner med specialutvecklade produkter och lösningar är resultatet av ett djupgående applikationskunnande som speglar kundernas behov och är kritiska för deras applikationer. Koncernen präglas av långtgående delegering av ansvar och befogenheter och uppmuntrar snabba beslut.

Balanserad intjäning och starkt kassaflöde

Trelleborg verkar i marknadssegment med en god avvägning mellan tidig- och sencyklisk industri, vilket ger balans åt intjäningen. Koncernens starka kassaflöde tillåter koncernen att   hålla en hög förvärvstakt och god aktieutdelning, samtidigt som det främjar organisk tillväxt.

Bättre marknadsexponering

Trelleborg fokuserar på att ha en exponering mot marknadssegment som sammantaget har en god balans mellan tidig- och sencyklisk industri, det vill säga såväl genrell som kapitalintensiv industri, vars efterfrågan ofta balanserar vandra.

Koncernens exponering inom olika marknadssegment har förnändrats över tid. Tidigare stod fordonsindustrin för en betydande del av Trelleborgs omsättning men koncernen har idag uppnått en bättre balans i sin marknadsexponering

Affärsområden

Trelleborgskoncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. 

Hållbarhet

Att sikta på världsklass inom hållbarhet innebär en rad olika saker för oss. Det handlar om att förstå företagets roll i samhället och att agera ansvarsfullt på de olika områden där vi direkt eller indirekt akn göra skillnad - via regelefterlevnad, resurseffektivitet, mångfald och samhällsengagemang.

Med våra produkter och lösningar för hållbarhet skapa Trelleborg långsiktigt värde såväl för våra aktieägare som för samhället. 

Trelleborgs produkter och lösningar förbättrar hållbarheten såväl för kunderna som för samhället i stort. De skyddar på olika sätt det betydelsefulla såsom miljön, människor,   infrastruktur och andra tillgångar. De spar energi, minskar utsläpp och skyddar åkerjord. De bidrar till hälsa och vårdkvalitet. De minskar oljud och vibrationer, för en tystare och bekvämare arbetsmiljö. De gör att samhällsinfrastruktur som broar, tunnlar och skyskrapor får längre livslängd.