Årsredovisning sammanfattning

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Koncernen har haft en stabil lönsamhet och god resultatutveckling de senaste åren, trots utmanande marknadsförhållanden i vissa segment. 

VD har ordet

”Vi fortsätter att bygga ett än starkare Trelleborg med bas i ständigt förbättrade ledande positioner. Vår ambition är att göra detta i kontinuerliga små steg, kompletterat med investeringar och förvärv som accelererar processen.”

VD har ordet (PDF)

Trelleborgkoncernen i sammandrag - tillväxt och bättre resultat

2017 omsatte Trelleborgkoncernen 31 581 MSEK och hade verksamhet i ett 50-tal länder med totalt 23 152 anställda. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems.

1) Kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster. För jämförbarhet har historiska värden justerats för avvecklade verksamheter.
2) Genomsnittligt antal aktier har justerats i enlighet med standard i IAS 33. Inga utspädningseffekter förekommer.

Trelleborg som investering

Trelleborg jobbar kontinuerligt med att skapa värde för alla sina intressenter.
Ett antal globala trender lägger grunden till en fortsatt positiv utveckling.

Årsredovisning 2017 omslag

Globala trender stöder verksamhetsinriktningen

Trelleborg är verksamma inom utvalda marknadssegment där koncernen har förutsättningar att nå god lönsamhet och ledande positioner. Globala trender såsom urabnisering, befolkningstillväxt och ökade transporter gynnar Trelleborgs val av segement och stöder inriktningen på produkter och lösningar för bättre hållbarhet.

Kontinuerlig opitmering av portfölj och processer

Trelleborg kontinuerliga arbete med att förbättra sin geografiska balans, optimera sin portfölj, förbättra strukturer och arbeta för Excellence har visat jämna och starka resultat även under år med lägre tillväxt.Stark position och värdeskapande byggt på applikationskunnande och affärsmannaskap

Trelleborgs starka positioner med specialutvecklade produkter och lösningar är resultatet av ett djupgående applikationskunnande som speglar kundernas behov och är kritiska för deras applikationer. Koncernen präglas av långtgående delegering av ansvar och befogenheter och uppmuntrar snabba beslut.

Balanserad intjäning och starkt kassaflöde

Företaget verkar i marknadssegment med en god avvägning mellan tidig och sencyklisk industri, vilket ger balans åt intjäningen. Trelleborgs starka kassaflöde tillåter koncernen att hålla en hög förvärvstakt och god aktieutdelning samtidigt som det främjar organisk tillväxt.

Bättre marknadsexponering

Trelleborg fokuserar på att ha en exponering mot marknadssegment som sammantaget har en god balans mellan tidig- och sencyklisk industri, det vill säga såväl genrell som kapitalintensiv industri, vars efterfrågan ofta balanserar vandra.

Koncernens exponering inom olika marknadssegment har förnändrats över tid. Tidigare stod fordonsindustrin för en betydande del av Trelleborgs omsättning men koncernen har idag uppnått en bättre balans i sin marknadsexponering

Affärsområden

Trelleborgskoncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Från och med 2018 ingår Rubena Savatech som del i Trelleborg Industrial Solutions respektive Trelleborg Coated Systems.

Hållbarhet

Att sikta på världsklass inom hållbarhet innebär en rad olika saker för oss. Det handlar om att förstå företagets roll i samhället och att agera ansvarsfullt på de olika områden där vi direkt eller indirekt akn göra skillnad - via regelefterlevnad, resurseffektivitet, mångfald och samhällsengagemang.

Med våra produkter och lösningar för hållbarhet skapa Trelleborg långsiktigt värde såväl för våra aktieägare som för samhället. 

Blue Dimension™ är vårt sätt att visa hur vi genom innovativa lösningar hjälper våra kunder att skydda människor, miljö, infrastruktur och tillgångar, via sådana egenskaper som lösningarnas energieffektivitet, deras förmåga till buller- och vibrationsdämpning och deras materialbeständighet.