Policy för aktiemarknadsinformation - Trelleborg AB

Policy för aktiemarknadsinformation

Grunden för Trelleborgs aktiemarknadsinformation är att alla parter ska tillförsäkras snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlitlig information. Trelleborgs information om finansiell ställning och ekonomisk utveckling ska minst leva upp till de minimikrav som ställs på företag noterade på Stockholmsbörsen.

Offentliggörande
Trelleborg förmedlar kurspåverkande information genom att distribuera pressmeddelande. Detta ska ske så snart som möjligt efter att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för bolaget, i enlighet med börsens regelverk.

Tyst period 
I samband med rapporttillfällen iakttar Trelleborg en ”tyst period” från rapportperiodens (kvartalet, året) slut till dess att resultatet från denna period har offentliggjorts. Detta innebär att Trelleborg under perioden inte diskuterar eller kommenterar finansiella resultat.

Informationsläckor 
Vid misstanke eller indikation om informationsläckage, avgörs i samråd med Stockholmsbörsen om huruvida informationsläckaget kan vara kurspåverkande. Därefter beslutas om åtgärder, såsom till exempel stopp för handel med aktien.

Ryktesspridning
Trelleborgs policy är att inte kommentera spekulationer eller rykten, såvida börsreglerna inte föreskriver annat.