Koncernens strategi & strategiska hörnstenar - Trelleborg AB

Koncernens strategi och strategiska hörnstenar 

Trelleborgs strategi är att inneha ledande positioner i utvalda segment. Det betyder att Trelleborg söker segment, nischer eller produktkategorier som genom koncernens marknadsinsikt och kärnkompetenser liksom erbjudande av avancerade produkter och lösningar ger marknadsledarskap. På så sätt skapas långsiktigt aktie ägarvärde och mervärde till kunderna.

Koncernövergripande och inom affärsområdena arbetar Trelleborg med hjälp av fyra strategiska hörnstenar som stödjer strategin, såväl var för sig som tillsammans.

Hörnstenarna

Geografisk balans 
En prioriterad uppgift för Trelleborg är att förstärka närvaron på utvalda marknader utanför Västeuropa och Nordamerika för att ytterligare förbättra den geografiska balansen.

Drivkraften är framför allt att finnas nära  kunderna i växande och lönsamma segment och följa kunderna i deras globalisering, men också att utveckla lokala kundrelationer, som kan bli globala. Trelleborg strävar efter att långsiktigt nå en geografisk balans, där Västeuropa och Övriga världen förväntas stå för 40-procentiga andelar vardera av Trelleborgs omsättning och där Nordamerika också fortsättningsvis förväntas stå för den resterande andelen.

Portföljoptimering
Trelleborg drivs av en växelverkan mellan organisk och förvärvad tillväxt. Koncernen driver ett fokuserat dagligt arbete med ett antal tillväxtinitiativ på olika nivåer och områden. Investeringstakten är hög men också utvecklingstakten för nya produkter och lösningar. Det kan röra sig om uppgraderingar eller investeringar i nya
anläggningar och lanseringar av nya lösningar eller affärsmodeller. Portföljen ses ständigt över för att bedöma hur koncernen kan fortsätta förbättra sina positioner i de utvalda segmenten. 

För att snabbare etablera eller stärka positionerna inom utvalda segment, nischer eller produktkategorier genomför Trelleborg också kompletterande förvärv. Men också avyttringar utgör en del i optimeringen av affärsportföljen.

Strukturförbättringar 
Globaliseringen av Trelleborgs verksamhet handlar om att finnas på rätt plats med rätt verksamhet. Fokus är att utveckla verksamheterna och lokalisera dem till platser där Trelleborg kan växa, rekrytera rätt kompetens och där uppgiften kan utföras bäst. I vissa fall innebär detta att Trelleborg flyttar en enhet till en annan geografisk marknad, i andra fall innebär det att enheten uppgraderas och utvecklas på befintlig plats.

  

Excellens
Trelleborg arbetar aktivt och systematiskt för att ytterligare förbättra de viktigaste kärnprocesserna: inköp, produktion och försäljning där distributionskedjan, Supply Chain Excellence, från 2018 ska löpa som en röd tråd genom samtliga program. 

Genom ett systematiskt arbete med verktyg, utbildning, erfarenhetsutbyte och andra förbättringsaktiviteter vid alla enheter syftar Excellence-programmen långsiktigt till att öka värdeskapandet för Trelleborgs kunder.