Koncernens strategi & strategiska hörnstenar - Trelleborg AB

Koncernens strategi för ledande positioner

Trelleborgs strategi att inneha ledande positioner i utvalda segment stöds av fyra strategiska hörnstenar. De säkerställer att alla nivåer inom koncernen håller fokus och genomför i linje med strategin. Det är dessa hörnstenar som Trelleborg koncernövergripande och inom affärsområdena arbetar med för att optimera sina respektive verksamheter och på så sätt uppnå marknadsledarskap. Hörnstenarna stöder strategin, såväl var för sig som tillsammans.

Hörnstenarna

Geografisk balans 
Förbättrad geografisk balans. Kina är på väg att bli världens största ekonomi och på sikt väntas Afrika följa Asien som tillväxtregion. En prioriterad uppgift för Trelleborg är att förstärka närvaron på utvalda marknader utanför Västeuropa och Nordamerika.

Drivkraften är framför allt att finnas nära kunderna i växande och lönsamma segment och följa kunderna i deras globalisering, men också att utveckla lokala kundrelationer, som kan bli globala. Trelleborg strävar efter att långsiktigt nå en geografisk balans, där Västeuropa och Övriga världen förväntas stå för 40-procentiga andelar vardera av Trelleborgs omsättning och där Nordamerika även fortsättningsvis förväntas stå för
den resterande andelen.

De europeiska och nordamerikanska marknaderna förblir dock viktiga för Trelleborg. Koncernen både förvärvar och investerar i dessa geografier när det stärker koncernen totalt.

Portföljoptimering
Förbättrad affärsportfölj. Koncernen driver ett fokuserat systematiskt arbete med ett antal tillväxtinitiativ på flera nivåer och områden.


Affärsportföljen ses ständigt över för att bedöma hur koncernen kan fortsätta förbättra sina positioner i utvalda nischer. Investeringstakten är därför hög men också utvecklingstakten för nya produkter och lösningar. Satsningar kan göras i flera dimensioner. Det kan exempelvis vara att expandera till nya närliggande segment,
tekniker eller applikationer, men också till nya geografier.

Härutöver förvärvar Trelleborg verksamheter i attraktiva nischer där möjligheter finns att erhålla konkurrensfördelar och en ledande position. Avyttringar av verksamheter förekommer och är främst verksamheter som av olika anledningar inte längre anses tillhöra kärnverksamheten eller har den utvecklingspotential som krävs.

Strukturförbättringar 
Anpassad struktur. Globaliseringen av Trelleborgs verksamhet handlar om att finnas på rätt plats med rätt verksamhet. Fokus är att utveckla verksamheterna och lokalisera dem till platser där Trelleborg kan växa, rekrytera rätt kompetens och utföra uppgiften bäst. I vissa fall innebär detta att Trelleborg flyttar en enhet till en annan geografisk marknad, i andra fall innebär det att enheten uppgraderas och utvecklas på befintlig plats.

Men det handlar också om att utveckla olika erbjudanden för att förenkla och öka värdet för kunden och om att utveckla och arbeta i nya affärsmodeller. Trelleborg investerar därför i ny teknik och nya maskiner liksom i humankapital, internationellt management,
lokala chefer samt i utvecklingen av lokala marknader i syfte att förbättra och förfina strukturen.
  

Excellens
Excellence i kärnprocesser. Trelleborg bedriver ett systematiskt internt arbete för att ytterligare förbättra viktiga processer som inköp, produktion och försäljning, liksom frågor som rör logistik (supply chain) och ledarskapsutveckling.

Manufacturing Excellence är den äldsta av dessa satsningar och har funnits i drygt tio år. Syftet med Manufacturing Excellence är att systematiskt förbättra produktionen avseende säkerhet, kvalitet, leveransprecision och effektivitet. Fokus ligger på att minimera icke-värdeskapande aktiviteter och fånga upp och korrigera avvikelser genom en daglig effektiv styrning. Visionen är Noll arbetsolyckor, Noll fel, Noll leveransförseningar och Noll slöseri. Arbetsmiljö och resurseffektivitet är en integrerad del av Manufacturing Excellence.