Finansiella mål - Trelleborg AB

Finansiella mål 

Trelleborg arbetar från och med årsskiftet 2016/2017 mot nya finansiella mål.

Trelleborgs finansiella mål 

Kvarvarande verksamheter (över en konjunkturcykel): 
  • Total försäljningstillväxt, inklusive organisk tillväxt överstigande den underliggande marknadstillväxten: 5-8 procent över en konjunkturcykel
  • EBIT-marginal exklusive jämförelsestörande poster: ≥15 procent 

Kvarvarande verksamheter inklusive jämförelsestörande poster (över en konjunkturcykel): 
  • Räntabilitet på eget kapital (ROE): ≥12 procent