Finansiella definitioner - Trelleborg AB

Finansiella definitioner

Trelleborg använder sig av följande alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning: räntabilitet på eget kapital samt avkastning på sysselsatt  kapital, nettoskuld, skuldsättningsgrad och soliditet. Koncernen anser att nyckeltalen är användbara för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare använder Trelleborg kassaflödesmåtten operativt kassaflöde samt fritt kassaflöde för att ge en indikation på vilka medel som verksamheten generar för att kunna genomföra strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna. Trelleborg använder även resultatmåtten EBITDA, EBITA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster, vilka är mått som koncernen betraktar som relevanta för investerare som vill förstå resultatgenereringen före jämförelsestörande poster. Koncernen definierar nyckeltalen enligt nedan.

För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal ladda ner excelfilen


Antal anställda vid årets slut
Inkluderar inhyrd och visstidsanställd personal.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
EBIT i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital beräknat på rullande 12.

Avvecklade verksamheter
Resultatet för avvecklade verksamheter redovisas netto i koncernens resultaträkningar på raden ”Resultat efter skatt i avvecklade verksamheter”.

Direktavkastning
Utdelning i förhållande till börskurs.

EBIT
Rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

EBIT-marginal exklusive jämförelsestörande poster, %
EBIT exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.

EBITA
Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar samt exklusive jämförelsestörande poster. 

EBITA-marginal, %
EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA
Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella (inklusive nyttjanderättstillgångar) och immateriella anläggningstillgångar samt exklusive jämförelsestörande poster.

EBITDA-marginal, %
EBITDA exklusive andelar i samägda-/intressebolagsresultat i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA/räntenetto
EBITDA dividerat med räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader).

Fritt kassaflöde
Operativt kassaflöde reducerat med kassaflöde avseende finansiella poster, skatter och kassaflödeseffekt av omstruktureringsåtgärder.

Fritt kassaflöde per aktie
Fritt kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Jämförelsestörande poster
Summan av styrelsen godkända omstruktureringskostnader samt engångsposter av större karaktär.

Kapitalandelsmetoden
Intressebolag och samägda bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att den initiala andelen förändras för att avspegla koncernens andel av bolagets resultat samt för eventuella utdelningar.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Kassakonvertering
Operativt kassaflöde i förhållande till EBIT.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal anställda under året baserat på arbetad tid. Exklusive inhyrd personal.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med ränte-bärande tillgångar och likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld i förhållande till EBITDA beräknat på rullande 12.

Operativt kassaflöde
EBITDA exklusive ej kassaflödespåverkande poster, investeringar, sålda anläggningstillgångar, amortering av leasingskuld och förändringar i rörelsekapital. I nyckeltalet exkluderas kassaflöde från jämförelsestörande poster.

Operativt kassaflöde per aktie
Operativt kassaflöde iförhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Organisk tillväxt
Den omsättningstillväxt i jämförbara valutakurser som genereras av egen kraft och i befintlig struktur. Ett förvärv eller en försäljning inkluderas endast i beräkningen av organisk tillväxt då det ingår med lika antal månader i nuvarande period och motsvarande period föregående år. I annat fall inkluderas det i beräkningen för strukturell tillväxt.

P/E-tal
Börskurs i förhållande till resultat per aktie. 

Proforma
Proformaberäkningar inkluderar summan av de 12 senaste månaderna från koncernens konsolidering med tillägg för förvärv och avyttringar för att spegla nuvarande kvarvarande verksamheter.

Resultat per aktie
Andel av resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. 

Räntabilitet på eget kapital, %
Andel av resultat efter skatt beräknat på rullande 12, hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Skuldsättningsgrad, %
Nettoskuld i förhållande till summa eget kapital.

Soliditet, %
Summa eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus räntebärande fordringar och icke räntebärande rörelseskulder samt exklusive skattefordringar och skatteskulder.

Västeuropa
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike.