Schaktfri teknik

Schaktfri teknik

Att gräva upp och byta avloppsrör är ett smutsigt, tidsödande och potentiellt miljöfarligt uppdrag. Trelleborg erbjuder lösningar som kan göra processen enklare, billigare och mer miljövänlig.

Det gamla uttrycket ”syns det inte så finns det inte” har tillämpats på kommunala avloppssystem i många år. Myndigheter kan med all önskvärd tydlighet se att infrastrukturfrågor ovan jord, som slitna vägar och broar, måste åtgärdas. Problem med havererande avloppssystem är däremot inte lika synliga – och har ofta ignorerats. Denna attityd har förändrats i grunden under senare år, med ökande betoning på vattenkvalitet och vattenreningsfrågor. 

Försämrade avloppsrör aktualiserar två viktiga miljöfrågor. Den första handlar om att infiltrering av grundvatten i rörsystemet innebär ökat vattenflöde och större belastning på reningsverk. Under perioder av kraftig nederbörd har anläggningarna inte kapacitet att hantera flödet, utan avloppsvatten släpps ut orenat i vattendrag, vilket ger upphov till lokala vattenföroreningar. Den andra frågan gäller exfiltration, det vill säga material som läcker ut från avloppsrör till grundvatten och orsakar föroreningar. Problemet är oerhört stort. Bara i USA, för att ta ett exempel, uppskattar Environmental Protection Agency (EPA) att det finns nästan en miljon kilometer avloppsrör, varav 75 procent har försämrats till under halva sin ursprungliga kapacitet. I Tyskland, som är ett annat exempel, finns det uppskattningsvis en halv miljon kilometer avloppsrör och ytterligare en miljon kilometer avgreningsrör från huvudavloppsledningar till enskilda byggnader. 

Men att byta de dåliga rören kan vara dyrt och mycket störande för både miljön och det lokala samhället. Trelleborgs schaktfria teknik erbjuder ett billigare och mera miljövänligt alternativ till totalt utbyte av rörledningar. Trelleborgs teknik går i princip ut på att täta rören inifrån, från manhål till manhål. Då slipper man problem med att gräva upp gator, förorena luften och hindra trafiken. 

De totala kostnaderna kan sänkas betydligt genom schaktfri teknik. När kostnaderna för att återställa gatan ovanför ett avloppssystem tas med i beräkningen kan kostnaden för att gräva upp och byta ut en sidogren ligga mellan 10 000 och 15 000 dollar. Att istället fodra röret kan spara mellan 20 och 50 procent av kostnaderna. Trelleborg har också tagit itu med frågan om att täta avgreningsrör från gatan, så att man inte behöver gå in i fastigheter och gräva upp deras trädgårdar för att byta rör. 

Trelleborg vidareutvecklar nu sin schaktfria teknik för att anpassa den till fler marknader. Singapore och Australien, till exempel, har avloppsrör med mindre diameter än de i USA. Trelleborg har konstruerat kompaktare installationsutrustning för sådana system och arbetar även med material som gör det möjligt att fodra rör med flera 90-graders­krökar och diameterförändringar.   


För mer information: www.trelleborg.com/pipe-seals