Uppförandekod -Trelleborg AB

Uppförandekod

Uppförandekoden ställer höga krav på respekt och ansvar som vi kräver i vår organisation och beskriver de viktigaste principerna och policies som utgör den etiska ramen för vår verksamhet.

Våra affärsprinciper

Inom Trelleborgkoncernen arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter utan att kompromissa med våra höga ambitioner vad gäller miljö- och samhällsansvar.

Vi stödjer och bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact, med de generella uppfattningar som uttrycks i International Labour Organizations (ILO:s) konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vår Uppförandekod utgör tillsammans med våra regler för bolagsstyrning och våra policies ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i Trelleborgkoncernen, på samtliga marknader, alltid och utan undantag.

Trelleborg uppmuntrar leverantörer, försäljningsrepresentanter, konsulter och andra affärspartners att anta såväl Global Compacts principer som de som finns i denna uppförandekod.

Uppförandekoden antogs av Trelleborgs styrelse i april 2007.

Hur Koden ska tillämpas

Hur Koden ska tillämpas


Uppförandekoden sätter våra befintliga Trelleborgpolicies i ett sammanhang och sammanfattar dem. Koden ska användas som ett stödverktyg som innehåller principer för vårt dagliga arbete.

Mer detaljerad information finns i aktuella versioner av underliggande policies. Koden, liksom alla våra policies, manualer och rekommendationer återfinns på vårt intranät, T-Talk.

Ansvarig för Uppförandekoden och dess uppföljning är chefen för koncernstab Personal. Trelleborg bedriver utbildning och distribuerar information som stödjer införandet av Uppförandekoden.

Trelleborgs chefer är skyldiga att inkludera Uppförandekoden i utbildningsprogram för de anställda.

Whistleblowerpolicy

Vi har ett system som är tillgängligt för varje anställd som vill anmäla att överträdelser kan ha ägt rum. Denna koncernövergripande whistleblowerpolicy kan tillämpas om medarbetare har anledning att misstänka att det förekommer överträdelser av lagar och förordningar eller av Uppförandekoden. Varje medarbetare i koncernen har rätt att utan några som helst efterverkningar rapportera misstanke om kriminella aktiviteter eller andra allvarliga regelbrott till de chefer som är ansvariga för regelefterlevnad. De ansvariga för regelefterlevnad är chefen för koncernstab Personal och chefen för koncernstab Juridik.

Våra 7 gyllene principer

Trelleborgs verksamhet ska utövas i enlighet med följande principer:

Uttalande om tvångsarbete och trafficking, juni 2018

För att upprätthålla förtroende och trovärdighet uppfattar Trelleborg det som kritiskt att vi bedriver våra affärer på ett transparent och ansvarsfullt sätt gentemot våra nyckelintressenter: kunder, leverantörer, anställda och investerare/aktieägare. I vårt Uttalande om tvångsarbete, trafficking och barnarbete juni 2018, signerat av VD Peter Nilsson, beskriver vi hur Trelleborg inom ramen för vår verksamhet och leverantörskedja hanterar den växande frågan om tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete i enlighet med UK Modern Slavery Act, California Transparency in Supply Chains Act (rådande amerikansk standard) och aktiviteter förbjudna i US Federal Acquisition Regulation 52.222-50(b). Årliga resultat på området kommer fortsatt att beskrivas i vår Årsredovisning och i vår Corporate Responsibility-redovisning.

Hämta vår Uppförandekod

Ladda ner vår Uppförandekod för att läsa mer om hur vi jobbar med  Arbetsplats och Miljö, Marknadsfrågor samt Samhälle och Närmiljö.