Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2019

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 27 mars 2019 kl 14:00 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Anmälan och registrering

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2019
  •  dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast torsdagen den 21 mars 2019

Anmälan görs via denna länken, per post under adress Trelleborg AB ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 0410-670 04 (vardagar mellan kl. 9-16).

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, ska fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman. 

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. För registrering och upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas. Uppgifterna används endast för årsstämman 2019 och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste torsdagen den 21 mars 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

Program

Observera att årsstämman börjar kl 14.00 med insläpp för registrering från kl 11.45

11.45 – 14.00  Registrering och förtäring
12.30  Stämmolokalen öppnas
14.00  Årsstämman börjar


Dokument

Anmäl ett ärende

 

Ladda ner (pdf)

Fullmakt

 

Ladda ner (pdf)

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande

 

Ladda ner (pdf)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 

Ladda ner (pdf)

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00