Årsstämma 2021 

Protokoll och bilagor

Protokoll från årsstämman

Bilaga 1 Kallelse

Bilaga 2 Poströstningsformulär

Bilaga 3 Slutredovisning poströster

Bilaga 5 Ersättningsrapport

Bilaga 6 Instruktion för valberedningen

Bilaga 7 Bolagsordning

Dokument

Kallelse till årsstämma i Trelleborg AB (publ)

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande

Information om styrelseledamöter som föreslås av valberedningen

Årsredovisning 2020

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen

Ersättningsrapport 2020

Kontakt