Trelleborg uppdaterar om TrelleborgVibracoustic: långsiktig fristående finansiering säkrad

TrelleborgVibracoustic har tecknat en syndikerad lånefacilitet om 220 MEUR och 75 MUSD. Faciliteten är en så kallad revolverande kreditfacilitet och har en löptid på fem år. Lånefaciliteten är helt fristående och är inte knuten till aktieägarna i TrelleborgVibracoustic. Faciliteten tillhandahålls av ett brett syndikat av ledande banker. BNP Paribas, DNB och Landesbank Baden-Württemberg agerade samordnande och förordnade ledare av syndikatet.

Lånefaciliteten kommer att utgöra grunden i TrelleborgVibracoustics framtida lånefinansiering. Den ger flexibilitet när det gäller bolagets kommande finansieringsbehov och fungerar som likviditetsreserv. Faciliteten är ett viktigt sista steg i att göra TrelleborgVibracoustic operativt och bli en självständig global industriell aktör.

Den första dragningen är planerad till det första kvartalet 2013 och kommer att användas för att återbetala befintliga aktieägarlån. Trelleborg kommer då att erhålla cirka 800 MSEK vilket kommer att leda till en motsvarande minskning av de räntebärande lån som beviljats av Trelleborgkoncernen. Den kommer att reducera Trelleborgkoncernens finansiella bruttoskuld i motsvarande omfattning. Det kommer att ha en neutral effekt på Trelleborgs konsoliderade nettoskuld och skuldsättningsgrad.