Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2022

 

Trelleborg AB har idag, den 27 april 2022, hållit årsstämma. I syfte att minska risken för smittspridning genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

 

Anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Peter Nilsson kommer finnas tillgängliga idag på www.trelleborg.com.

 

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 5,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning blev den 29 april 2022, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2022.

 

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

 

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Monica Gimre, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg. Stämman valde Hans Biörck som styrelsens ordförande.

 

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2023.

 

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ersättning till styrelsen utgår med 5 350 000 SEK (5 150 000) att fördelas med 1 975 000 SEK (1 900 000) till ordföranden och
675 000 SEK (650 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

 

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 275 000 SEK (250 000) till ordföranden och 160 000 SEK (150 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 160 000 SEK (150 000) till ordföranden och 90 000 SEK (85 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med
90 000 SEK (85 000) till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.

 

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 Ersättningsrapport 2021

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

 

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

 

 

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.