Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämman 2023

Enligt tidigare beslut av årsstämman i Trelleborg AB ska styrelsens ordförande årligen kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav, för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2023:

Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
Per Trygg, Lannebo Fonder
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
Johan Sjöström, Andra AP-fonden
Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande på årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 april 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com senast den 31 januari 2023.