Kvartalsrapport april-juni 2022

"Fortsatt stark tillväxt och rekordmarginal”

 

”Under det andra kvartalet uppnådde vi den högsta försäljningen, resultatet och marginalen hittills för koncernen. Nettoomsättningen ökade med 21 procent jämfört med föregående år, där organisk tillväxt bidrog med 11 procent, positiva valutaeffekter med 8 procent samt förvärv med 2 procent. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 22 procent och rörelsemarginalen uppgick till 17,9 procent (17,0).

 

Utvecklingen var bättre än förväntat mot bakgrund av de utmaningar vi såg under perioden. Priserna på råmaterial, energi och transporter fortsatte stiga betydligt. Därtill påverkades vi negativt av nya nedstängningar i Kina förorsakade av covid-19. Brist på vissa råmaterial och störningar i leverantörskedjan var ytterligare prövningar som vi lyckades hantera på ett framgångsrikt sätt. Det operativa kassaflödet påverkades negativt av ett generellt högre rörelsekapital som ett resultat av den ökande försäljningen och avsiktligt högre lagernivåer i syfte att säkerställa kundleveranser.

 

Resultatförbättringen möjliggjordes av ökade volymer inom båda affärsområdena, i kombination med kostnadskontroll och god prisdisciplin. Under kvartalet lyckades vi balansera inflationen med prisjusteringar till kund, effektivitetsförbättringar och ett starkt operativt genomförande. Det ser vi som bevis på att vår affärsmodell fungerar mycket väl, vilket i kombination med våra goda marknadspositioner gör att Trelleborg står starkare än någonsin tidigare.

 

Vi fortsatte att se en god efterfrågan på Trelleborg Industrial Solutions produkter och lösningar. Det stora flertalet av marknadssegment och geografiska marknader upplevde en högre efterfrågan, vilket var särskilt noterbart på den nordamerikanska marknaden. Marginalen uppnådde sin högsta nivå hittills.

 

Även Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning utvecklades väl. Leveranser till generell industri ökade sammantaget, även om försäljningen i Asien dämpades av covid-nedstängningarna i Kina. Leveranser till fordonsindustrin minskade något, men utvecklades ändå väl i relation till den globala marknaden. Särskilt tillfredställande är att försäljningen till såväl hälsovård & medicinteknik som till flygindustrin fortsatt var mycket god.

 

Vår däckverksamhet, som rapporteras under Tillgångar som innehavs till försäljning, visade ännu en gång styrka trots besvärliga förutsättningar. Kriget i Ukraina, brist på transporter och därtill torka i flera länder utgjorde tuffa utmaningar. Den organiska försäljningen ökade trots det med över 20 procent under kvartalet. En efterfrågeökning på alla kategorier av däck noterades på samtliga geografiska marknader, särskilt i Nord- och Sydamerika där utvecklingen var synnerligen stark.

 

Förvärv är fortsatt en viktig del i vår tillväxtstrategi, och vi offentliggjorde ett mindre förvärv av ett amerikanskt bolag med kundbas inom hälsovård & medicinteknik. Vi kommer fortsätta bygga på våra redan starka marknadspositioner genom förvärv men också genom fokuserade organiska initiativ inom snabbväxande segment.

 

Vår orderbok är mycket solid och fortsatt på rekordnivå, men samtidigt ser vi att orderingången dämpats något jämfört med tidigare kvartal. Det finns tydliga tecken på en ökad osäkerhet inför det andra halvåret. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen. För det tredje kvartalet blir vår sammantagna bedömning att efterfrågan kommer vara något lägre jämfört med årets andra kvartal”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

 

     

Andra kvartalet 2022 – kvarvarande verksamheter

  

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 21 procent, positivt påverkad av förvärv och valutaeffekter, och uppgick till 7 351 MSEK (6 079). Den organiska försäljningen ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

 

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 27 procent och uppgick till 1 319 MSEK (1 036). EBIT-marginalen uppgick till 17,9 procent (17,0). Omsättning, resultat och marginal var de högsta hittills för ett kvartal.

 

Det operativa kassaflödet uppgick till 798 MSEK (864). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 69 procent (101).

 

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -33 MSEK (-40) och avser omstruktureringskostnader.

 

EBIT, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 286 MSEK (996).

 

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,63 SEK (2,75). För koncernen som helhet, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick resultat per aktie till 5,68 SEK (3,65). 

 

Avtal tecknades i mars 2022 om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company. Det rapporteras som avvecklad verksamhet i den finansiella rapporteringen.

 

Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

  

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2022

Efterfrågan bedöms vara något lägre än det andra kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet. För ytterligare information, se sidan 11.

 
Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 april 2022 för andra kvartalet 2022

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Den uppkomna geopolitiska situationen medför dock en ökande osäkerhet.

  

För ytterligare information, kontakta:

Media: Kommunikationsansvarig Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

  

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli kl 13:00 CEST.