Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2021

"Stark avslutning på ett rekordår”

 

”2021 utvecklades till att bli det bästa året i Trelleborgs historia, beträffande såväl försäljning som rörelseresultat och marginal. Vi levererade en god organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet, trots utmaningar i form av ett ökat inflationstryck och tilltagande obalanser i leverantörskedjan.

 

Även avslutningen på året var stark. Försäljningen under det fjärde kvartalet steg med 15 procent, där den organiska försäljningen ökade med 14 procent. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,8 procent. Både försäljning och resultat var de bästa hittills för ett fjärde kvartal.

 

Trelleborg Industrial Solutions organiska försäljning växte inom flertalet marknadssegment och geografier med en god lönsamhet. Orderingången var stark under kvartalet och orderboken fortsatte att växa.

 

Inom Trelleborg Sealing Solutions utvecklades den organiska försäljning positivt inom samtliga marknadssegment och geografier, med undantag för fordonsindustrin som hölls tillbaka av den omvittnade bristen på komponenter. Orderingången var fortsatt stark inom flertalet segment, med en växande orderbok som följd.

 

Trelleborg Wheel Systems såg en stark organisk försäljningstillväxt under kvartalet, inom samtliga däckkategorier och i flertalet geografier. Lönsamheten hölls dock tillbaka av fortsatta prisuppgångar på råmaterial och frakter men i synnerhet av de accelererande energikostnaderna. Genomförda prisjusteringar mot kund tillsammans med en fortsatt stark efterfrågan kommer leda till förbättrad lönsamhet under kommande kvartal.

 

Vi slutförde avyttringen av den tjeckiska verksamheten inom tekniska gummiprodukter i början av kvartalet, och följde upp det med att teckna avtal om att avyttra tryckduksverksamheten. Nu inväntar vi berörda myndigheters godkännande av den senare affären, och därefter är vårt arbete med att fokusera koncernen genomförd. Som vi presenterade på vår kapitalmarknadsdag i början av december, är vi nu redo för nästa etapp i utvecklingen av Trelleborg. Det handlar i mångt och mycket om att accelerera tillväxten i flera dimensioner på ett framgångsrikt sätt.

 

I skrivande stund sammanställer vi en stor mängd data inom vårt hållbarhetsarbete, och även om alla resultat inte är färdigställda, kan jag redan nu berätta att vi har lyckats mycket väl under 2021 att komma en bra bit mot vår målsättning att halvera koncernens koldioxidutsläpp relaterat till försäljningen fram till och med 2025.

 

En extra bolagsstämma i slutet av perioden bemyndigade styrelsen att fatta beslut om ett återköpsprogram av egna aktier. Vi tar detta steg då vår balansräkning är starkare än den varit på decennier, samtidigt som vårt operativa kassaflöde ligger på en jämn och god nivå. Vårt finansiella handlingsutrymme medger således att både genomföra företagsförvärv och dela ut ordinarie utdelningar, och därutöver köpa tillbaka aktier över börsen.

 

Under det fjärde kvartalet steg kostnaderna för råmaterial och energi ytterligare. Även pandemin tilltog i styrka med ökad sjukfrånvaro som resultat, samtidigt som logistikkedjan fortsatte vara ansträngd. Ett generellt inflationstryck accentuerat av brist på arbetskraft i vissa regioner kommer fortsätta utgöra utmaningar under det nya året. Våra engagerade medarbetare har dock visat sig mer än kapabla att hantera alla dessa utmaningar, och jag är övertygad om att Trelleborg kommer navigera på rätt kurs mot ett framgångsrikt 2022.

 

Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det första kvartalet kommer vara i nivå med det fjärde kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

 

 

Fjärde kvartalet 2021

 

 • Den organiska försäljningen ökade med 14 procent i kvartalet jämfört med föregående år.

 

 • Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 15 procent, positivt påverkad av förvärv, och uppgick till   8 768 MSEK (7 593).

 

 • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent och uppgick till 1 211 MSEK (1 079). Resultatet var det bästa hittills för ett fjärde kvartal. EBIT-marginalen uppgick till 13,8 procent (14,2).

 

 • Det operativa kassaflödet uppgick till 989 MSEK (1 740). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 84 procent (128).

 

 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -160 MSEK (-140) och avser omstruktureringskostnader.

 

 • EBIT, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 051 MSEK (939).

 

 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,19 SEK (2,91). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 2,78 SEK (2,43). 

 

 • Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

 

Helåret 2021

 

 • Den organiska försäljningen ökade med 16 procent jämfört med föregående år.

 

 • Nettoomsättningen för helåret 2021 ökade med 12 procent och uppgick till 33 864 MSEK (30 258).

 

 • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 26 procent till 5 151 MSEK (4 095), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 15,2 procent (13,5).

 

 • Jämförelsestörande poster uppgick till -136 MSEK (-318) och avser omstruktureringskostnader om -313 MSEK samt reavinst från försäljning av fastigheter om 177 MSEK.

 

 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 13,95 SEK (10,44). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 13,71 SEK (10,00).

 

 • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 3 716 MSEK (2 711).

 

 • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 347 MSEK (5 227), en minskning med 17 procent. Kassakonverteringen uppgick till 84 procent (128).

 

 

 

Marknadsutsikter för första kvartalet 2022

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det fjärde kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.


Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 oktober 2021 för fjärde kvartalet 2021

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

 

Utdelning 2021

Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 5,50 SEK per aktie (5,00).

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

 

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 07:45 CET.