Inför Trelleborgs kapitalmarknadsdag: Mot fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag på Berns salonger i Stockholm. Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens affärsområdeschefer och representant för TrelleborgVibracoustic. Presentationerna inleds kl. 13.30 och kommer att publiceras löpande under kapitalmarknadsdagen på www.trelleborg.com under ”Investerare/Presentationer”.

– Trelleborgs mångåriga förändringsarbete har gett resultat. Koncernens geografiska balans liksom portfölj av verksamheter har förändrats och förbättrats och våra marknadspositioner har stärkts. Vi har rört oss framåt i värdekedjan, mot allt mer avancerade produkter och helhetslösningar. Förändringsarbetet har medfört att vår finansiella styrka och lönsamhet de senaste åren har förbättrats, säger Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson inför kapitalmarknadsdagen.

– Vi fortsätter att stärka Trelleborgs position som världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar. Den organiska tillväxten inom koncernen står nu i fokus. Parallellt pågår ett intensivt arbete att ytterligare öka lönsamheten i alla delar av verksamheten. Vi värderar olika slags tilläggsförvärv som kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment, säger Peter Nilsson.

– Vi strävar efter att långsiktigt nå en geografisk balans, där Västeuropa respektive tillväxtländerna står för 40-procentiga andelar av Trelleborgs omsättning och där Nordamerika också fortsättningsvis står för den resterande andelen. Vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter i Kina, Indien och Brasilien. Drivkraften är att finnas nära kunderna och att följa dem i deras globalisering men också att utveckla lokala kundrelationer. Under 2012 har inte mindre än sju produktionsanläggningar etablerats i dessa länder vilket visar att vi stegvis kommer att växa oss till en bättre geografisk balans, fortsätter Peter Nilsson.

– Mot bakgrund av vårt framgångsrika förändringsarbete och våra konkreta framtidsplaner, kommer vi från och med räkenskapsåret 2013 att arbeta mot nya finansiella mål. Samtidigt förändrar vi vår affärsområdesstruktur i syfte att få ett än starkare fokus på kärnaffärerna, säger Peter Nilsson.

Trelleborg står idag bättre rustat än tidigare. Vi har en stark finansiell bas som skapar goda förutsättningar till fortsatta förbättringar. Under de följande åren kommer vi att ytterligare flytta fram våra positioner inom utvalda segment. Jag ser med tillförsikt fram emot att leda Trelleborg mot en spännande framtid, avslutar Peter Nilsson.

Trelleborgs nya finansiella mål ska ställas mot koncernens ambition att öka värdeskapandet och vara världsledande inom utvalda marknadssegment och geografiska marknader liksom en bedömning av den globala tillväxten och en adekvat finansiell säkerhet.

Kvarvarande verksamheter exklusive TrelleborgVibracoustic (över en konjunkturcykel):

  • Organisk tillväxt: ≥5 procent
  • EBIT-marginal exklusive jämförelsestörande poster: ≥12 procent
    (vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 15 procent)

Kvarvarande verksamheter inklusive TrelleborgVibracoustic inklusive jämförelsestörande poster (över en konjunkturcykel):

  • Räntabilitet på eget kaptal (ROE): ≥15 procent

– Trelleborgs finansiella mål ska betraktas som realistiska, nåbara och förenliga med ett ansvarsfullt risktagande. Vi överträffade våra tidigare finansiella mål, och vad beträffar den nya uppsättningen kvarstår denna ambition, säger ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult.

Den nya organisationen innebär att från och med 2013 upphör affärsområde Trelleborg Engineered Systems och delas i tre nya affärsområden. Trelleborg kommer då att ha fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborg äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic.

Organisationsskiss samt uppdaterade uppgifter om affärsområdescheferna återfinns som bilaga till detta pressmeddelande. Samtliga presentationer innehållande ytterligare information om affärsområdena kommer under dagen att återfinnas på www.trelleborg.com under ”Investerare/Presentationer”.