Trelleborg publishes restated figures according to new reporting structure | Trelleborg Group

Trelleborg publicerar omräknade siffror enligt ny rapporterings-struktur

Trelleborg kommunicerade den 26 mars 2021 att rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling upphör då dess verksamheter i huvudsak antingen har avyttrats eller avses avyttras under 2021. Den nya organisationen kommer reflekteras i Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2021. De historiska försäljnings- och resultattalen har därför omräknats och bifogas detta pressmeddelande, samt finns på Trelleborgs hemsida i excelformat: https://www.trelleborg.com/sv-se/investerare/rapporter-och-presentationer/omraknade-siffror-2021.

I den finansiella rapporteringen återfinns de återstående verksamheterna från rapporteringssegmentet främst som Tillgångar som innehas för försäljning eller Koncerngemensamt (tidigare benämnt Koncernposter). En mindre del har integrerats i affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. De övriga två affärsområdena, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, berörs inte av den nya rapporteringsstrukturen.