TM700

70 系列轮胎产品,由于其性能和通用性而闻名,能够在其全寿命周期内优化拖拉机效率。
最大程度的自清洁能力
极佳的牵引力
高水平的路面可操作性和舒适性

选择尺寸

 • 断面宽度 286
  直径 945
  滚动周长 2805
  静负载半径 429
  速度半径指数 450
  标准轮辋 W9
  允许使用轮辋(S) W10; DW10
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 9,5-20 TR218
 • 断面宽度 318
  直径 975
  滚动周长 2905
  静负载半径 439
  速度半径指数 475
  标准轮辋 W10
  允许使用轮辋(S) W9; W11; DW10; DW11
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 11,2-20 TR218
 • 断面宽度 316
  直径 1099
  滚动周长 3300
  静负载半径 508
  速度半径指数 525
  标准轮辋 W10
  允许使用轮辋(S) W9; W11; DW10; DW11
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 11,2-24 TR218
 • 断面宽度 316
  直径 1198
  滚动周长 3605
  静负载半径 552
  速度半径指数 575
  标准轮辋 W10
  允许使用轮辋(S) W9; W11; DW10; DW11
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 12,4-28 TR218
 • 断面宽度 352
  直径 1038
  滚动周长 3100
  静负载半径 464
  速度半径指数 500
  标准轮辋 W11
  允许使用轮辋(S) W10; W12; DW10; DW11; DW12
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 11,2-20 TR218
 • 断面宽度 352
  直径 1147
  滚动周长 3425
  静负载半径 518
  速度半径指数 550
  标准轮辋 W11
  允许使用轮辋(S) W10; W12; DW10; DW11; DW12
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 13,6-24 TR218
 • 断面宽度 352
  直径 1246
  滚动周长 3745
  静负载半径 568
  速度半径指数 600
  标准轮辋 W11
  允许使用轮辋(S) W10; W12; DW10; DW11; DW12
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 12,4-28 TR218
 • 断面宽度 370
  直径 1088
  滚动周长 3240
  静负载半径 485
  速度半径指数 525
  标准轮辋 W12
  允许使用轮辋(S) W11; W13; DW11; DW12; DW13
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 14,5/80-20 TR15
 • 断面宽度 370
  直径 1193
  滚动周长 3560
  静负载半径 538
  速度半径指数 575
  标准轮辋 W12
  允许使用轮辋(S) W11; W13; DW11; DW12; DW13
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 14,9-24 TR218
 • 断面宽度 370
  直径 1292
  滚动周长 3895
  静负载半径 590
  速度半径指数 625
  标准轮辋 W12
  允许使用轮辋(S) W11; W13; DW11; DW12; DW13
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 12,4-28 TR218
 • 断面宽度 415
  直径 1253
  滚动周长 3705
  静负载半径 562
  速度半径指数 600
  标准轮辋 W13
  允许使用轮辋(S) W12; W14L; DW12; DW13; DW14L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-24 TR218
 • 断面宽度 415
  直径 1354
  滚动周长 4025
  静负载半径 608
  速度半径指数 650
  标准轮辋 W13
  允许使用轮辋(S) W12;W14L;DW12;DW13;DW14L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-28 TR218
 • 断面宽度 415
  直径 1400
  滚动周长 4204
  静负载半径 636
  速度半径指数 675
  标准轮辋 W13
  允许使用轮辋(S) W12; W14L; DW12L; DW13L; DW14L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 14,9-30 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1300
  滚动周长 3875
  静负载半径 580
  速度半径指数 625
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-24 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1358
  滚动周长 4060
  静负载半径 608
  速度半径指数 650
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-26 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1415
  滚动周长 4240
  静负载半径 636
  速度半径指数 675
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L
  额定气压(bar) 2.4
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-28 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1415
  滚动周长 4190
  静负载半径 636
  速度半径指数 675
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-28 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1474
  滚动周长 4425
  静负载半径 667
  速度半径指数 700
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 18,4-30 TR218
 • 断面宽度 465
  直径 1580
  滚动周长 4720
  静负载半径 727
  速度半径指数 750
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; DW14L; DW15L; W16L, DW16L
  额定气压(bar) 3,2
  花纹类型 R-1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16.9-34 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1580
  滚动周长 4720
  静负载半径 716
  速度半径指数 750
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-34 TR218
 • 断面宽度 468
  直径 1684
  滚动周长 5055
  静负载半径 760
  速度半径指数 800
  标准轮辋 W15L
  允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 18,4-38 TR218
 • 断面宽度 520
  直径 1535
  滚动周长 4590
  静负载半径 680
  速度半径指数 725
  标准轮辋 W16L
  允许使用轮辋(S) W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 18,4-30 TR218
 • 断面宽度 520
  直径 1638
  滚动周长 4875
  静负载半径 728
  速度半径指数 775
  标准轮辋 W16L
  允许使用轮辋(S) W15L; W18L; DW15L; DW16L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 16,9-34 TR218
 • 断面宽度 520
  直径 1740
  滚动周长 5150
  静负载半径 774
  速度半径指数 825
  标准轮辋 W16L
  允许使用轮辋(S) W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 18.4-38 TR 218
 • 断面宽度 584
  直径 1825
  滚动周长 5380
  静负载半径 822
  速度半径指数 875
  标准轮辋 W18L
  允许使用轮辋(S) DW18L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 20,8-38 TR218
 • 断面宽度 584
  直径 1908
  滚动周长 5690
  静负载半径 864
  速度半径指数 925
  标准轮辋 W18L
  允许使用轮辋(S) DW18L
  额定气压(bar) 1.6
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless
  Tube 20,8-42 TR218
 • 断面宽度 625
  直径 1935
  滚动周长 5855
  静负载半径 871
  速度半径指数 925
  标准轮辋 DW20B
  允许使用轮辋(S) DW18L; W18L
  额定气压(bar) 2.4
  花纹类型 R1W
  内胎型号 Tubeless

负载指数/气压/速度级别

备注

未能解决您的问题?

联系我们

搜寻本地经销商

打印本页 打印本页 发送本页 发送本页
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message

© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航