Sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen

Sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om behandling av personuppgifter som är tillämpliga på dataregisteransvarig Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (lagstiftningsdekret 196/2003 ”lagen om skydd av personuppgifter” med ändringar och tillägg) lämnas härmed de uppgifter som föreskrivs i artikel 13 ”Information om behandling av personuppgifter”.

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN: De personuppgifter som samlas in direkt från den berörda parten via elektroniska medier eller blanketter i pappersform kommer att användas för att hantera kontakten med den berörda parten på korrekt sätt, för kommunikation och förbättring av de erbjudna tjänsterna. För att ge några exempel kan följande ändamål nämnas: 
• lämna svar på förfrågningar om information,
• hantera registreringen av användarprofiler och tillhörande funktioner,
• bedriva marknadsföring i form av pristävlingar, kundkampanjer, inbjudningar till evenemang o.s.v.,
• informera om produkter och tjänster, även via elektroniska medier (e-post, SMS o.s.v.) eller direkta kontakter,
• hantera kundkontakten på ett optimalt sätt genom att servicenivån ständigt förbättras och anpassas, 
• tillhandahålla regelbundna nyhetsbrev.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KONSEKVENSER VID EVENTUELL VÄGRAN ATT SVARA: De uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Om de inte fylls i blir det omöjligt att tillhandahålla tjänsten. Insamlingen av de övriga uppgifterna är frivillig och syftar till att anpassa tjänsten och att förbättra kontakten med den berörda parten.      

ÖVERLÄMNANDE OCH SPRIDNING AV PERSONUPPGIFTER: Uppgifterna läggs in i ett datasystem som uppfyller kraven enligt höga säkerhetsstandarder (lagring och skydd mot förlust, skada eller obehörig användning). Uppgifterna används av särskilt utsedd personal inom Trelleborgskoncernens affärsenhet Trelleborg Wheel Systems. Eventuell internationell delning/överföring av personuppgifter mellan koncernbolag (speciellt utanför EU) sker uteslutande enligt lämpliga säkerhetsprotokoll för att garantera de berörda parternas rättigheter.  
Uppgifterna kan komma att överlämnas till tredje part (postföretag, kreditinstitut, konsultbolag, datatekniker o.s.v.) uteslutande när det är nödvändigt för att hantera kontakten med den berörda parten på korrekt sätt och under lämpliga garantier.
Uppgifterna kommer att sparas så länge som det krävs för att uppnå ändamålen med insamlingen, vilket vanligtvis sammanfaller med varaktigheten på kontakten med den berörda parten och motsvarande förpliktelser enligt lag.

DEN BERÖRDA PARTENS RÄTTIGHETER: Den berörda parten har rätt att när som helst få reda på om personuppgifter som rör vederbörande behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade samt på vilket sätt och i vilket syfte de behandlas. Vederbörande har dessutom rätt att få sina personuppgifter uppdaterade, rättade, kompletterade eller raderade, alternativt blockerade vid olaglig behandling, och kan av legitima skäl motsätta sig behandlingen av uppgifterna. Information om rättigheterna enligt artikel 7 i lagstiftningsdekret 196/2003 och möjligheten att raderas ur registren kommer att finnas i varje meddelande via e-post, med särskild hänvisning till nyhetsbrevstjänsten.

DATAREGISTERANSVARIG OCH DATABEHANDLARE: Dataregisteransvarig är Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (juridiskt säte: Via Nazionale Tiburtina 143, IT-00010 Villa Adriana, Tivoli RM, Italien – momsreg.nr 05794321009 – inskrivet med nr 11772260151 vid Tribunale di Roma – inskrivet med nr 907676 i handelskammarens REA-register) som kan kontaktas för ytterligare information eller för utövande av rättigheter enligt artikel 7 på följande nummer/adresser: info.tws@trelleborg.com 

Berörda parter kan dessutom när som helst begära att få ta del av information om eventuellt utnämnda databehandlare. Det är slutligen möjligt att begära information om i vilken omfattning personuppgifter lämnas ut och erhålla exakta uppgifter om eventuella tredje parter som agerar i egenskap av databehandlare, databehandlingsansvariga personer eller självständiga  dataregisteransvariga.