Valberedning - Trelleborg AB

Valberedning inför årsstämman 2018

Vid Trelleborgs årsstämma den 27 april 2017 uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämman 2018.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

  • Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena
  • Henrik Didner, Didner & Gerge fonder
  • Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Olof Jonasson, Första AP-fonden

Trelleborgs styrelseordförande Sören Mellstig har efter tio år i styrelsen varav fem år som dess ordförande förklarat att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018. Valberedningen har därför idag beslutat att föreslå årsstämman 2018 att välja nuvarande styrelseledamoten Hans Biörck som ny styrelseordförande i bolaget.

Hans Biörck har varit styrelseledamot i Trelleborg sedan 2009. Han har de senaste åren ägnat sin tid åt styrelseuppdrag och är styrelseordförande i Skanska AB samt styrelseledamot i Bure Equity AB, Crescit Asset Management AB samt i Dunkerintresserna. Han har tidigare varit ekonomi- och finansdirektör i Skanska AB, Autoliv Inc. och Esselte AB. Hans Biöck har lång och bred erfarenhet från bolag som verkar på internationella marknader där han aktivt har arbetat med frågor som rör strategi, tillväxt och förändringsarbete. Utöver detta har Hans Biörck också god kännedom om Trelleborg. Valberedningen anser att han är en mycket lämplig person att leda styrelsens arbete i Trelleborg AB.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 25 april 2018 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Sören Mellstig eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2018

Namn/ Representerande Andel av röster 2017-08-31
Ragnar Lindqvist(ordf.), 
Dunkerintressen 
54,0% 
Tomas Risbecker,
AMF Försäkring & Fonder
 2,8% 
Henrik Didner,
Didner & Gerge fonder
2,8% 
Olof Jonasson,
Första AP-fonden
1,7% 
Peter Lagerlöf, 
Lannebo fonder
1,7% 
Totalt  63%