Riskhantering - Trelleborg AB

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder inom olika marknadssegment och nischer. Verksamheten har stor geografisk spridning. Koncernen har verksamhet i ett 50-tal länder, försäljning sker till drygt 150 länder världen över och tillverkning bedrivs vid över 100 produktionsanläggningar. Verksamheten är diversifierad, vilket sammantaget ger Trelleborg en god underliggande riskspridning.

Trelleborg har som ett av de ledande företagen inom polymerbranschen höga förväntningar på sig från många intressenter. Koncernen riskerar att enskilda medarbetares beteenden eller affärsbeslut raserar det förtroende som byggts upp under en lång tid, inte minst eftersom koncernen verkar på en global marknad med ett starkt varumärke och i vissa segment med förhöjd risknivå. Sådana händelser och beteenden som skulle kunna påverka företagets varumärke och förtroende negativt är viktiga att förebygga och minimera.

Trelleborg har en etablerad process för Enterprise Risk Management (ERM), som utgör ett ramverk för koncernens arbete med risker. ERM-processen syftar dels till att ge en koncernövergripande bild av Trelleborgs risker, genom att identifiera, utvärdera och ta fram underlag för beslut om hantering av riskerna, dels till att möjliggöra uppföljning av riskerna och hur de hanterats.

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering från årsredovisningen 2017  

Ladda ner (pdf)