Arvode och kostnadsersättning - Trelleborg AB

Arvode och kostnadsersättning

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

  • Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
  • Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
  • Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
  • Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
  • Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.
Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2016 till 91 817 TSEK(81 714) exklusive pensionspremier och 108 246 TSEK(104 255) inklusive pensionspremier.


Verkställande Direktör
Under 2016 har VD, tillika koncernchef, uppburit fast lön samt andra ersättningar i enlighet med tabell på nästa sida. VD har enligt avtal möjlighet till årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns för helåret 2016 vilken motsvarar maximalt 65 procent av den fasta lönen. Under 2016 har den årliga rörliga lönen baserats på Trelleborgkoncernens resultat före skatt och koncernens operativa kassaflöde, båda exklusive påverkan från strukturförändringar som styrelsen godkänt och resultatpåverkan från Vibracoustic samt global tillväxt. VD har också haft en mindre del av den årliga rörliga lönen baserad på resultat från Vibracoustic. Den årliga rörliga lönen är ej pensions- eller semesterlönegrundande. För 2016 har årlig rörlig lön utgått till VD med 6 058 tsek (5 648). 

Pensionsåldern för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet att utan särskild motivering påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Går VD i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Pensionsavtalet är i sin helhet premiebaserat där premien utgör 40 procent av den fasta lönen. För 2016 har pensionspremie kostnadsförts i enlighet med tabellen på nästa sida. 

Från bolagets sida är VD:s uppsägningstid 24 månader. Från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader

Övriga ledande befattningshavare
Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare bygger på både fast och årlig rörlig lön. Den årliga rörliga lönen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 40–65 procent av den fasta lönen. Under 2016 har en ledande befattningshavare erhållit en rörlig del som överskrider 65 procent. Den var av engångskaraktär och har godkänts av ersättningsutskottet. Under 2016 har den årliga rörliga lönen baserats på måtten resultat före skatt, operativt kassaflöde samt global tillväxt. Ett par av de ledande befattningshavarna har också haft en mindre del av den årliga rörliga lönen baserad på resultat från Vibracoustic. För affärsområdena har också andra operativa nyckeltal utgjort mål för den årliga rörliga lönen. 

För övriga ledande befattningshavare är pensionsavtalet i sin helhet premiebaserat där premien kan variera mellan 20 och 45 procent av den fasta lönen. Detta avser övriga ledande befattningshavare i alla länder utom Italien, där premienivån är något högre. Vissa ledande befattningshavare har förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. Från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader. VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till övriga förmåner, främst fri bil och sjukvårdsförsäkringar. 

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har varje år sedan 2005 beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som kan ha betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren inte har sagt upp sin anställning vid utgången av det år då programmet löper ut.  

Syfte
Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll. Syftet är att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling.

Måltal
Måltalet för incitamentsprogrammen är en årlig förbättring av Trelleborgkoncernens vinst per aktie om 10 procent. I detta exkluderas koncernens jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram. För programmet 2014-2016 sattes basen för måltalet till utfallet på resultat per aktie för 2013 och denna princip har fortsatt varit densamma för de rullande treårsprogram som startat därefter. För år 2016 har effekten av Vibracoustic exkluderats. Samtliga program har ett utfall som är maximerat till 33,3 procent av den maximala årliga rörliga lönen.

Utfall och ubetalning
Utfallen för programmen beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden, och eventuellt utfall betalas ut första kvartalet året efter att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2013 gjordes utbetalning första kvartalet 2016. För programmet beslutat för 2014 görs utbetalning första kvartalet 2017, för programmet beslutat för 2015 görs utbetalning första kvartalet 2018 och för programmet beslutat för 2016 görs utbetalning första kvartalet 2019. Utfallen utgör ej pensions- eller semestergrundande inkomst. För 2016 har koncernens resultat belastats med 45 423 TSEK(46 479) och därtill sociala kostnader om 9 988 TSEK(10 675).

Övriga incitamentsprogram
För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till koncernledningen 2016

 TSEK   Fast lön Årlig rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram 1) Övriga förmåner Summa  Pension Summa inkl pension
 VD
 2016 9 6782) 6 058  6 7933) 180  22 709  3 9593) 26 668 
 
 2015  9 772  5 648  5 609  171  21 200  3 841  25 041
Koncernledning, övriga (10 st)
 2016 33 814  16 855  17 128  1 311  69 108  12 470  81 578 
   2015 33 083  11 844  14 218  1 369  60 514  18 700  79 214 
 Summa  2016 43 492  22 913  23 921  1 491  91 817  16 429  108 246 
 Summa  2015 42 855  17 492  19 827  1 540  81 714  22 541  104 255 

1) Kostnadsfört 2016. Utbetalning under kvartal 1, 2017 till 2019 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.
2) Av detta utgör fast lön 9 703 TSEK, övrigt främst förändring av semesterlöneskuld.
3) Inom det som är kostnadsfört för VD 2016 finns en periodiseringseffekt. Maxutfallet håller sig dock inom givna ramar.

Total ersättning

Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2014 till 76,898 TSEK (75,203) exklusive pensionspremier och 97,629 TSEK (91,811) inklusive pensionspremier.

Ersättning till styrelsen


   2016*      2015*  

TSEK

Styrelse Utskott  Summa  Styrelse Utskott  Summa 
Sören Mellstig   1 425  230 1 655   1,300  100  1 400 
Hans Biörck  520 175  695   475  200  675
Jan Carlson  520 170  690   475  50  525
Gunilla Fransson  520  520   -  - -
Johan Malmquist  520  60  580   -  -  -
Peter Nilsson  -  -  -  -
Anne Mette Olesen 520  60  580   475  -  475
Susanne Pahlén Åklundh
520  520   -  -  -
Bo Risberg 520  170  690   475  150  625
Göran Andersson  -  -  -  -  -  -
Peter Larsson  -  -  -  -  -  -
Mikael Nilsson  -  -  -  -  -  -
Ingemar Thörn  -  -  -  -  -  -

*Ersättning till styrelsen för perioden maj 2016 – april 2017. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2016 har ersättningar utgått enligt not 11. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.