Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2018

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 25 april 2018 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Anmälan och registrering

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018
 dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan görs online via denna länk, per post under adress Trelleborg AB ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 0410-670 04 (vardagar mellan kl. 9-16).

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, ska fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste torsdagen den 19 april 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).


Program

Observera att årsstämman börjar kl 17.00 med insläpp för registrering från kl 14.45

14.45 – 17.00 Registrering och förtäring

15.30 Stämmolokalen öppnas

17.00 Årsstämman börjar

Dokument

Kallelse till årsstämma 2018

 

Ladda ner

Valberedningen i Trelleborg AB föreslår nya styrelseledamöter

 

Ladda ner

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB

 

Ladda ner (pdf)

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Anmäl ett ärende

 

Ladda ner (pdf)

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00