Investeringscase

Trelleborg som investering

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Koncernen har haft en god resultatutveckling de senaste åren, trots utmanande marknadsförhållanden i vissa marknadssegment. Trelleborg fokuserar på att vara en partner som det är enkelt att göra affärer med och intensifierar utnyttjandet av nya tekniker, inte minst kopplade till digitala lösningar. Trelleborg arbetar kontinuerligt med att skapa värde för alla sina intressenter.

Globala trender stöder verksamhetsinriktningen
Trelleborg är verksam inom utvalda marknadssegment där koncernen har förutsättningar att nå god lönsamhet och ledande positioner. Globala trender såsom  urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter gynnar Trelleborgs val av segment och stöder inriktningen på produkter och lösningar för bättre hållbarhet.

Stark position och värdeskapande byggt på applikationskunnande och affärsmannaskap
Trelleborgs starka positioner med specialutvecklade produkter och lösningar är resultatet av ett djupgående applikationskunnande som speglar kundernas behov
och är kritiska för deras applikationer. Koncernen präglas av långtgående delegering av ansvar och befogenheter och uppmuntrar snabba beslut.

Kontinuerlig optimering av portfölj och processer
Trelleborgs kontinuerliga arbete med att förbättra sin geografiska balans, optimera sin portfölj, förbättra strukturer och arbeta för Excellence har visat jämna och starka resultat även under år med lägre tillväxt.

Balanserad intjäning och starkt kassaflöde
Företaget verkar i marknadssegment med en god avvägning mellan tidig och sencyklisk industri, vilket ger balans åt intjäningen. Trelleborgs starka kassaflöde tillåter koncernen att hålla en hög förvärvstakt och god aktieutdelning samtidigt som det främjar organisk tillväxt.