Aktiefakta - Trelleborg AB

Aktiefakta

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal per aktie

SEK
 2016 2015   2014 2013 2012

Kvarvarande verksamheter

     
Resultat  8,18  7,73  7,13  5,20 6,27 
Resultat exklusive jämförelsestörande poster
 9,23   8,39  7,79  6,52  6,03 
Totalt          
Resultat1)
 24,30  9,60  8,20  5,93  7,53
Eget kapital per aktie1)
 92,73  68,70  65,54  54,72  51,56
Utdelning per aktie2)  4,25  4,00  3,75  3,25  3,0
Utdelning i % av resultatet per aktie   173)  42  46 55 40 
Direktavkastning, % 
2,4  2,4  2,8  2,5 3,7 
Börskurs B-aktien 31 dec, senaste betalkurs 179,30   164,80 132,00   127,90  80,55
 Utdelning totalt, MSEK  1 152  1 084 1 017   881 813 
P/E-tal  7  17  16  22  11
1) Inga utspädningseffekter förekommer.
2) Enligt styrelsens och VD:s förslag.
3) Påverkat av det högre nettoresultatet som en följd av avyttringen av Vibracoustic.

Antal aktier (exklusive Trelleborg AB:s egna)

 2016 2015 2014 2013 2012
per 31/12  271 071 783

271 071 783

271 071 783

271 071 783

271 071 783

i genomsnitt 271 071 783
271 071 783  271 071 783
271 071 783  271 071 783