Skuldöversikt - Trelleborg AB

Skuldöversikt

Policy

Kontrakterade kreditfaciliteter med längre än 12 månaders löptid ska finnas tillgängliga i en omfattning som motsvarar koncernens bruttoskuld samt en likviditetsreserv som ska uppgå till minst 5 procent av koncernens omsättning. Trelleborgs målintervall avseende skuldsättningsgrad ligger mellan 50 och 100 procent. 

Uppföljning

Koncernen följer upp kapitalstrukturen utifrån flera nyckeltal, varav ett är skuldsättningsgraden som vid utgången av 2015 uppgick till 34 procent (40). Såväl koncernens nyckeltal relaterat till kapitalstrukturen som prognoser för koncernens likviditetsreserv följs upp kontinuerligt på månadsbasis.