Efterlevnad - Trelleborg AB

Rätt är alltid rätt.

Var Trelleborg än återfinns följer vi lagar, regler och förordningar, vi respekterar de mänskliga rättigheterna och bolaget karakteriseras av sin exemplariska affärsetik. Detta är tydligt i vår Uppförandekod, som vi även uppmanar våra leverantörer att följa. 

Regelefterlevnad

Vi respekterar lag och ordning, bedriver en ärlig verksamhet, och tar ansvar för våra handlingar.
Vi tolererar inga mutor – varken erbjudanden och förfrågningar om eller accepterandet av mutor. Samtliga medarbetare hos Trelleborg har rätt att kontakta en så kallad Compliance Officer, det vill säga den person som ansvarar för efterlevnads-frågor, vid bevittnade brott eller överträdelser av lagar, regler och förordningar eller Uppförandekoden.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om grundläggande rättigheter som definieras av konventioner och deklarationer rörande barn- och tvångsarbete, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, mångfalds-frågor respektive jämställdhet. Alla dessa områden behandlas i Trelleborgs Uppförandekod.

Leverantörer

Trelleborgs målsättning är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till koncernens affärsprinciper. Utvärderingen av leverantörer sker i första hand genom koncerngemensamma fråge-formulär som tar upp områden som arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar. Otillfredsställande svar undersöks vidare och underpresterande leverantörer måste vidta korrigerande åtgärder.

Ladda ner CR-redovisningen 

CR-stories

Läs om hur vår CR-aktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Kontakt

Rosman Jahja

Communications Manager
Corporate Responsibility Communications & Internal Communications
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil