Företagsansvar – Corporate Responsibility - Trelleborg AB

Företagsansvar – Corporate Responsibility 

Aktiviteterna som rör företagets ansvar – Corporate Responsibility, eller CR som vi säger – är viktiga för Trelleborgs långsiktiga värdeskapande, och omfattar hela hållbarhetsområdet: från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad eller affärsetik och relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, lokalsamhället och samhället i stort. Trelleborgs fyra fokusområden är: Regelefterlevnad, Resursanvändning, Mångfald och Samhällsengagemang. Läs mer i vår Corporate Responsibility-redovisning.

Våra fokusområden

Trelleborg har genom att fråga både interna och externa intressenter vad de tycker är viktigast, identifierat fyra områden som vi kallar våra fokusområden.

CR resultat 2015

Detta är en sammanfattning av de fyra fokusområden som utgör kärnan av Trelleborgs Corporate Responsibility, inklusive mål och 2015 års resultat. 

D E C A F B

Klimat

Vi reducerar vår klimatpåverkan i huvudsak genom att vara energieffektiva.

Balanserad representation

Mångfald är en naturlig del av en internationell verksamhet.

Hälsa och säkerhet

Trelleborg står för en gemensam Safety@Work-kultur.

Efterlevnad av lagar och uppförandekod

 
Efterlevnad av lagar och koder är grunden för vår corporate responsibility.

Lokala insatser

Lokala utvecklingsprogram utgör kärnan av vårt samhällsengagemang.

Leverantörer

Vårt ansvar för leverantörskedjan blir alltmer viktigt.

Efterlevnad av lagar och uppförandekod (A)

 • Mål: Nolltolerans för fall av mutor, korruption, kartell- eller kriminellt beteende, barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering.
 • Resultat 2015: Inga signifikanta överträdelser rapporterade, utom 8 fall av diskriminering som antingen är under utredning eller där disciplinåtgärder vidtagits. 

Leverantörer (B)

 • Mål: Att granska leverantörer med avseende på efterlevnad av Trelleborgs Uppförandekod. Granskningen ska motsvara åtminstone 80 procent av det relevanta inköpsvärdet för Trelleborgkoncernen.
 • Resultat 2015: 84 procent av det relevanta inköpsvärdet. Trelleborgs leverantörer granskas via självutvärderingar, men under 2015 startade även mer omfattande revisioner av leverantörer i riskzoner, vilket stärker leverantörsutvärderingen. 

Resursanvändning

Hälsa och säkerhet (C)

 • Mål: Varje Trelleborgenhet ska ha mindre än 3 fall av LWC (förlorade arbetsdagar) och mindre än 50 förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterad skada eller sjukdom i snitt per 100 anställda och år.
 • Resultat 2015: LWC-målet uppnåddes av 74 procent av Trelleborgs produktionsenheter, och målet om förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterad skada eller sjukdom uppnåddes av 72 procent av  Trelleborgs produktionsenheter. Noterbart: När Trelleborg gör förvärv kan det ta en viss tid för förvärvade produktionsenheter att förbättra sina rutiner och uppnå Trelleborgs målnivå. 

Klimat (D)

 • Mål: Målet “15 by 15”: 15 procent lägre koldioxidutsläpp (relaterat till försäljningen/per miljon SEK) 2015, jämfört med basåret 2008, då utsläppen var 14,1 ton per miljon SEK.
 • Resultat 2015: “15 by 15”-målet uppnåddes – 2015 uppvisade företaget 20 procents minskning av de relativa utsläppen (relativt försäljningen) jämfört med 2008; 2015-siffran var 11,3 ton koldioxidutsläpp per miljon SEK. 

Mångfald

Balanserad representation (E)

 • Mål: En balanserad representation vad gäller kön (särskilt i chefsroller), nationaliteter, och yngre anställda såväl som äldre, mer erfarna.
 • Resultat 2015: Trelleborg har 24 procent kvinnor på nivåerna 2-5 och arbetar med att förbättra den siffran, såväl som att vara representativt vad gäller nationalitet och ålder.

Samhällsengagemang

Lokala insatser (F)

 • Mål: Att stödja utvecklingen av mångfald och inkludering i samhället överallt där vi är närvarande, via lokala projekt med aktiviteter för barn, ungdom och funktionsnedsatta.
 • Resultat 2015: Stöd i de lokalsamhällen där vi finns, genom sponsorinsatser till sport, sociala aktiviteter och utbildningsprogram. Vi hade 5 pågående utbildningsprogram 2015 och siktar på att utöka detta i framtiden. 

Tillbaka till bilden

Fokus på det väsentliga

Vad är det som verkligen betyder något för våra viktigaste intressenter – kunder, medarbetare och aktieägare? Läs mer om hur vi identifierade våra fokusområden – Regelefterlevnad, Resursanvändning, Mångfald och Samhällsengagemang.

Ladda ner CR-redovisningen 

Ramverk för CR

Internt baseras Trelleborgs CR-arbete på Uppförandekoden, vars innehåll i sin tur bygger på globalt erkända riktlinjer som FNs principer om de mänskliga rättigheterna. Externt görs CR-redovisning i enlighet med Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer. 

CR-stories

Läs om hur vår CR-aktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Kontakt

Rosman Jahja

Communications Manager
Corporate Responsibility Communications & Internal Communications
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil