Företagsansvar – Corporate Responsibility - Trelleborg AB

Företagsansvar – Corporate Responsibility 

Aktiviteterna som rör företagets ansvar – Corporate Responsibility, eller CR som vi säger – är viktiga för Trelleborgs långsiktiga värdeskapande, och omfattar hela hållbarhetsområdet: från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad eller affärsetik och relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, lokalsamhället och samhället i stort. Trelleborgs fyra fokusområden är: Regelefterlevnad, Resursanvändning, Mångfald och Samhällsengagemang. Läs mer i vår Corporate Responsibility-redovisning.

Trelleborgs produkter och lösningar har egenskaper som bidrar till ett hållbarare samhälle  – Blue DimensionTM.

Våra fokusområden

Trelleborg har genom att fråga både interna och externa intressenter vad de tycker är viktigast, identifierat fyra områden som vi kallar våra fokusområden.

CR resultat 2016

Detta är en sammanfattning av de fyra fokusområden som utgör kärnan av Trelleborgs Corporate Responsibility, inklusive mål och 2016 års resultat. 

D E C A F B

Klimat

Vi reducerar vår klimatpåverkan i huvudsak genom att vara energieffektiva.

Balanserad representation

Mångfald är en naturlig del av en internationell verksamhet.

Hälsa och säkerhet

Trelleborg står för en gemensam Safety@Work-kultur.

Efterlevnad av lagar och uppförandekod

 
Efterlevnad av lagar och koder är grunden för vår corporate responsibility.

Lokala insatser

Lokala utvecklingsprogram utgör kärnan av vårt samhällsengagemang.

Leverantörer

Vårt ansvar för leverantörskedjan blir alltmer viktigt.

Efterlevnad av lagar och uppförandekod (A)

 • Mål: Nolltolerans för fall av mutor, korruption, kartell- eller kriminellt beteende, barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering.
 • Utfall 2016: Noll fall (0) har 2016 rapporterats av väsentliga överträdelser av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter. Noll fall (0) även av barnarbete eller tvångsarbete. Av 5 anmälda diskrimineringsfall (8) har i flertalet av ärendena parterna ingått förlikning, medan vissa fortfarande är föremål för förhandling. 

Leverantörer (B)

 • Mål: Att granska leverantörer med avseende på efterlevnad av Trelleborgs Uppförandekod. Granskningen ska motsvara åtminstone 80 procent av det relevanta inköpsvärdet för Trelleborgkoncernen.
 • Utfall 2016: Trots nyförvärvade enheter med många tillkommande leverantörer uppfyller Trelleborg den uppsatta målnivån. Leverantörer motsvarande cirka 81 procent (84) av det av Trelleborg definierade relevanta värdet har utvärderats. 

Resursanvändning

Arbetsmiljö (C)

 • Mål: Varje Trelleborgenhet ska ha mindre än 3 fall av LWC (förlorade arbetsdagar) och mindre än 50 förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterad skada eller sjukdom i snitt per 100 anställda och år.
 • Utfall 2016: Genomsnittsutfallet 2016 var 2,4 LWC per 100 anställda (1,9). Ökningen är helt och hållet hänförlig till under året nytillkomna enheter. Genomsnittligt antal dagar per skada var 24,1 (29,8). 

Klimat (D)

 • Mål: Målet "20 by 20" är att reducera direkta och indirekta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) med minst 20 procent relativt omsättningen 2020 (jämfört med basåret 2015 och proformavärdet 16,0 ton/MSEK).
 • Utfall 2016: År 2016 var värdet 14,2 ton/MSEK (11,3), ökningen helt betingad av nytillkomna enheter vilket medfört såväl ny produktmix som nytt geografiskt fotavtryck för koncernen. För att möjliggöra rättvisande jämförelser framåt har proformavärden beräknats för såväl 2015 som 2016, inklusive CGS-enheternas utfall för helår.  

Mångfald

Könsfördelning på ledningsnivåerna 4-5 (E)

 • Mål: Trelleborg arbetar med att attrahera, utveckla och behålla unga talanger samt med att uppnå en för verksamheten balanserad mix vad gäller etnicitet och kön, särskilt på ledningsnivåerna. På ledningsnivå 4-5 är målet från 2016 att kontinuerligt öka andelen kvinnliga ledare.
 • Resultat 2016: Den kvinnliga andelen 2016 på ledningsnivåerna 4-5 i Trelleborgs enheter är 24 procent.

Samhällsengagemang

Lokala insatser (F)

 • Mål: Att stödja utvecklingen av mångfald och inkludering i samhället överallt där vi är närvarande, via lokala projekt med aktiviteter för barn, ungdom och funktionsnedsatta.
 • Utfall 2016: På många av de platser där Trelleborg finns bedrivs samarbete med exempelvis skolor och universitet samt intresseorganisationer. I idrottssponsring betonas ungdomsarbete, och utöver detta förekommer ett antal specialprogram som stöder barns och ungdomars utveckling i exempelvis Sri Lanka, Brasilien och Indien. Programmet i Sri Lanka utökades med ytterligare en skola 2016 

Tillbaka till bilden

Fokus på det väsentliga 

Trelleborgs CR-arbete fokuserar på hållbarhetsaspekter som skapar ett långsiktigt värde, vässar resultatet och som verkligen betyder något för våra allra viktigaste intressenter – kunder, anställda och aktieägare. Genom att fråga både externa och interna intressenter vad de anser är viktigast har Trelleborg identifierat vilka aspekter som ska belysas och vilka områden som ska tas med i rapporteringen.

Ladda ner CR-redovisningen 

Ramverk för CR

Internt baseras Trelleborgs CR-arbete på Uppförandekoden, vars innehåll i sin tur bygger på globalt erkända riktlinjer som FNs principer om de mänskliga rättigheterna. Externt görs CR-redovisning i enlighet med Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer. 

CR-stories

Läs om hur vår CR-aktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

CR-kontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil