Riskhantering - Trelleborg AB

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. 

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av Trelleborgs affärsverksamhet. Syftet är att koncernens mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar.

Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder inom olika marknadssegment och nischer. Verksamheten har stor geografisk spridning. Försäljning (fakturering) sker till cirka 140 länder världen över och tillverkning bedrivs vid cirka 90 produktionsenheter i ett 40-tal länder. Verksamheten är diversifierad, vilket sammantaget ger Trelleborg en god underliggande riskspridning men ett antal risker kvarstår.

Trelleborg har som ett av de ledande företagen inom polymerbranschen höga förväntningar på sig från samtliga intressenter. Händelser och beteenden som skulle kunna påverka företagets varumärke och förtroende negativt är viktiga att bevaka och minimera.  

Händelser eller beslut utanför Trelleborgs kontroll som kan leda till verksamhetsavbrott, skador eller förluster med avsevärd påverkan för hela koncernen är också viktiga att bevaka och skapa handlingsberedskap för.

Trelleborg har en etablerad process för Enterprise Risk Management (ERM), som utgör ett ramverk för koncernens arbete med risker. ERM-processen syftar dels till att ge en koncernövergripande bild av Trelleborgs risker, genom att identifiera, utvärdera och ta fram underlag för beslut om hantering av riskerna, dels till att möjliggöra uppföljning av riskerna och hur de hanterats. Ansvar och rapporteringsvägar inom ERM-processen framgår av illustrationen nedan.

Trelleborg har identifierat 9 stora risker. Det är risker som kan resultera i skador eller förluster som kan få betydande påverkan på hela koncernen och därför motiverar att risken hanteras på koncernnivå.

Nio stora koncernrisker
  1. Åsidosättande av lagar och tillstånd
  2. Korruption och bedrägeri
  3. Produkter i miljöer med förhöjd risknivå
  4. Undermåliga och olämpliga avtal
  5. Negativ miljöpåverkan
  6. Otillräcklig miljöledning
  7. Skaderisker vid anläggningar
  8. Störningar i kritiska IT-system
  9. Kommersiella misslyckanden

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering från årsredovisningen 2016  

Ladda ner (pdf)