Arvode och kostnadsersättning - Trelleborg AB

Arvode och kostnadsersättning

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

  • Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
  • Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
  • Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
  • Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
  • Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2015 till 81 714 tsek (76 898) exklusive pensionspremier och 104 255 tsek (97 629) inklusive pensionspremier.

Årlig rörlig lön
Den årliga rörliga lönen för året är beroende av att vissa nyckeltal uppnås. För 2015 avsågs koncernens resultat före skatt samt koncernens operativa kassaflöde, båda exklusive påverkan från strukturförändringar som styrelsen godkänt och resultatpåverkan från TrelleborgVibracoustic samt global tillväxt. VD och ett fåtal andra ledande befattningshavare har också haft en mindre del av den årliga rörliga lönen baserad på rörelseresultatet i TrelleborgVibracoustic. För affärsområdena har också andra operativa nyckeltal utgjort mål för den årliga rörliga lönen. Den årliga rörliga lönen är ej pensions- och semesterlönegrundande. Den årliga rörliga lönen kan för VD uppgå till maximalt 65 procent av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare till maximalt 25-65 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner
VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till övriga förmåner, främst fri bil och sjukvårdsförsäkringar.  

Pension
Pensionsavtalen är premiebaserade. För VD och övriga ledande befattningshavare kan premien variera mellan 20 och 45 procent av den fasta lönen där så är möjligt enligt lag. För VD utgör premien 40 procent av den fasta lönen. Pensionsåldern för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet att utan särskild motivering påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Går VD i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Tidigare har vissa ledande befattningshavare haft avtal med ömsesidig rätt att påkalla förtida pension från och med 60 års ålder. Dessa avtal har avslutats under 2015, vilket har påverkat årets pensionskostnad.

Avgångsvederlag
Från bolagets sida är VD:s uppsägningstid 24 månader. Från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader. Under uppsägningstiden utgår den fasta lönen. Vissa ledande befattningshavare har förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. Från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader.

Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har varje år sedan 2005 beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som kan ha betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren inte sagt upp sin anställning vid utgången av det år då programmet löper ut.

Syfte
Incitamentsprogrammen är riktade och har ett långsiktigt innehåll. Syftet är att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling.

Måltal
Måltalet för incitamentsprogrammen är en årlig förbättring av Trelleborgkoncernens vinst per aktie om 10 procent. I detta exkluderas koncernens jämförelsestörande poster och TrelleborgVibracoustics jämförelsestörande poster liksom påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram. Utfallet 2015 var 10,39 sek i vinst per aktie. För programmet 2013-2015 beslutade styrelsen målet för 2013 till 6,08 sek, för programmet 2014-2016 beslutades målet för 2014 till 7,94 sek, där basen för måltalet varit utfallet för 2013 och för programmet 2015-2017 beslutades målet för 2015 till 9,69 sek, där basen för måltalet varit utfallet för 2014. För programmet 2013-2015 är utfallet maximerat till 25 procent av den maximala årliga rörliga lönen per år. För programmen 2014-2016 och 2015-2017 är utfallet maximerat till 33,3 procent av den maximala årliga rörliga lönen.

Utfall och ubetalning
Utfallen för programmen beräknas årligen och ackumuleras över treårsperioden, och eventuellt utfall betalas ut första kvartalet året efter att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2012 gjordes utbetalning första kvartalet 2015. För programmet som beslutades för 2013 görs utbetalning första kvartalet 2016, för programmet som beslutades för 2014 görs utbetalning första kvartalet 2017 och för programmet som beslutades för 2015 görs utbetalning första kvartalet 2018. Utfallen utgör ej pensions- eller semestergrundande inkomst. För 2015 har koncernens resultat belastats med 46 479 tsek (34 924) och därtill sociala kostnader om 10 675 tsek (8 172).

Övriga incitamentsprogram
För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till koncernledningen 2015

TSEK   Fast lön Rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram* Övriga förmåner Summa  Pension Summa inkl pension
 VD                                                  2015  9 772**  5 648  5 609  171  21 200  3 841  25 041

                                                     

 2014

 9 712**

 5 655

4 453

 161

 19 981

3 718

 23 699

 Koncernledning, övriga (10  personer) 
 2015  33 083  11 844  14 218  1 369  60 514  18 700  79 214

 2014  32 035 12 390  11 127   1 365   56 917   17 013   73 930 
 Summa  2015  42 855  17 492  19 827  1 540  81 714  22 541  104 255
 Summa   2014  41 747 18 045  15 580   1 526   76 898  20 731   97 629 

*) Kostnadsförd 2015.
**) Av detta utgör fast lön 9 420 TSEK, övrigt främst förändring av semesterlöneskuld. 

Total ersättning

Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2014 till 76,898 TSEK (75,203) exklusive pensionspremier och 97,629 TSEK (91,811) inklusive pensionspremier.

Ersättning till styrelsen


   2015*      2014*  

TSEK

Styrelse Utskott Summa Styrelse Utskott  Summa
Sören Mellstig   1 300  100  1 400  1 150  100 1 250 
Hans Biörck  475  200  675  435 100  535 
Jan Carlson  475  50  525  435  50  485 
Claes Lindqvist  475  100  575  435 100  535 
Peter Nilsson  -  -  - -
 Anne Mette Olesen  475  -  475  -  -  -
Bo Risberg  475  150  625  435 150  585 
Nina Udnes Tronstad  475  -  475  435 435 
Heléne Vibbleus  475  150  625  435 150  585 
Göran Andersson  -  -  - -
Peter Larsson  -  -  - -
Mikael Nilsson  -  -  - - -
Ingemar Thörn  -  -  - - - 

*Ersättning till styrelsen för perioden maj 2015 – april 2016. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2015 har ersättningar utgått enligt not 3. Konsultarvoden till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.