Uppförandekod

Våra affärsprinciper
Inom Trelleborgkoncernen arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter utan att kompromissa med våra höga ambitioner vad gäller miljö- och samhällsansvar.

Vi stödjer och bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact, med de generella uppfattningar som uttrycks i International Labour Organizations (ILO:s) konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vår Uppförandekod utgör tillsammans med våra regler för bolagsstyrning och våra policies ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i Trelleborgkoncernen, på samtliga marknader, alltid och utan undantag.

Trelleborg uppmuntrar leverantörer, försäljningsrepresentanter, konsulter och andra affärspartners att anta såväl Global Compacts principer som de som finns i denna uppförandekod.

Uppförandekoden antogs av Trelleborgs styrelse i april 2007.

Peter Nilsson signatur Sören Mellstig signatur
Peter Nilsson, VD och koncernchef  Sören Mellstig, StyrelseordförandeHur Koden ska tillämpas
Varje medarbetare får ett exemplar av Uppförandekoden och måste förstå och agera i enlighet med den. Uppförandekoden sätter våra befintliga Trelleborgpolicies i ett sammanhang och sammanfattar dem. Koden ska användas som ett stödverktyg som innehåller principer för vårt dagliga arbete.

Mer detaljerad information finns i aktuella versioner av underliggande policies. Koden, liksom alla våra policies, manualer och rekommendationer återfinns på vårt intranät, T-Talk.

Ansvarig för Uppförandekoden och dess uppföljning är chefen för koncernstab Personal. Trelleborg bedriver utbildning och distribuerar information som stödjer införandet av Uppförandekoden.

Trelleborgs chefer är skyldiga att inkludera Uppförandekoden i utbildningsprogram för de anställda.Whistleblowerpolicy
Vi har ett system som är tillgängligt för varje anställd som vill anmäla att överträdelser kan ha ägt rum.

Denna koncernövergripande whistleblowerpolicy kan tillämpas om medarbetare har anledning att misstänka att det förekommer överträdelser av lagar och förordningar eller av Uppförandekoden. Varje medarbetare i koncernen har rätt att utan några som helst efterverkningar rapportera misstanke om kriminella aktiviteter eller andra allvarliga regelbrott till de chefer som är ansvariga för regelefterlevnad.

De ansvariga för regelefterlevnad är chefen för koncernstab Personal och chefen för koncernstab Juridik.Våra 7 gyllene principer

Trelleborgs verksamhet ska utövas i enlighet med följande principer:
  1. Vi respekterar individens rättigheter, agerar i enlighet med god affärs- och marknadsföringssed, samt strävar efter att ständigt utveckla våra produkters och processers säkerhet och kvalitet.
  2. Vi följer lagar och förordningar, sköter verksamheten med integritet och ärlighet och tar ansvar för våra handlingar.
  3. Vi försöker ständigt minska vår verksamhets påverkan på den omgivande miljön och på människors hälsa.
  4. Vi deltar inte i olaglig verksamhet eller är verksamma I sammanhang där det förekommer olagliga aktiviteter.
  5. Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot.
  6. Vi har alla rätt att slå larm till dem som ansvarar för regelefterlevnad om vi bevittnar överträdelser av lagar eller av denna Uppförandekod.
  7. Trelleborg lyssnar till sina intressenter och tar hänsyn till deras åsikter för att säkerställa långsiktig framgång för vårt företag.
 
De praktiska konsekvenserna av dessa principer för Trelleborgs anställda och leverantörer beskrivs under tre rubriker: Arbetsplats och Miljö, Marknadsfrågor samt Samhälle och Närmiljö.
Senast uppdaterad 2014-02-14 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande

Sidor

Resultat på Trelleborgsidor

© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
Webbplatspolicy   |   Cookie policy   |   Webbkarta