Koncernens strategi & strategiska hörnstenar - Trelleborg AB

Koncernens strategi och strategiska hörnstenar 

Trelleborgs strategi är att inneha ledande positioner i utvalda segment. Det betyder att Trelleborg söker segment, nischer eller produktkategorier som genom koncernens marknadsinsikt och kärnkompetenser liksom erbjudande av avancerade produkter och lösningar ger marknadsledarskap. På så sätt skapas långsiktigt aktie ägarvärde och mervärde till kunderna.

Koncernövergripande och inom affärsområdena arbetar Trelleborg med hjälp av fyra strategiska hörnstenar som stödjer strategin, såväl var för sig som tillsammans.

Hörnstenarna

Geografisk balans 

En prioriterad uppgift för Trelleborg de senaste åren har varit att förstärka närvaron på utvalda marknader utanför Västeuropa och Nordamerika för att ytterligare förbättra den geografiska balansen.

Drivkraften är framför allt att finnas nära kunderna i växande och lönsamma segment och följa kunderna i deras globalisering, men också att utveckla lokala kundrelationer, som kan bli globala.

Portföljoptimering
Trelleborg drivs av en växelverkan mellan organisk och förvärvad tillväxt. Koncernen driver ett fokuserat dagligt arbete med ett antal tillväxtinitiativ på olika nivåer och områden. För att snabbare etablera eller stärka positionerna inom utvalda segment, nischer eller produktkategorier genomför Trelleborg också kompletterande förvärv.

Strukturförbättringar 
Globaliseringen av Trelleborgs verksamhet handlar om att fi nnas på rätt plats med rätt verksamhet.

Trelleborg investerar i attraktiva marknadssegment och säkerställer en optimal marknadsnärvaro samt en effektiv och konkurrenskraftig affärsstruktur. Trelleborg investerar också i ny teknik och nya maskiner liksom i humankapital, internationellt management, lokala chefer och i utvecklingen av lokala marknader i syfte att förbättra och förfina strukturen.
 

Excellens
Trelleborg arbetar aktivt och systematiskt för att ytterligare förbättra de viktigaste kärnprocesserna; produktion, inköp, kapitalhantering och försäljning. Målet är Excellence, att eliminera alla typer av slöseri, och istället använda dessa resurser för att kontinuerligt för bättra verksamheten och lönsamheten.

Genom ett systematiskt arbete med verktyg, utbildning, erfarenhetsutbyte och andra förbättringsaktiviteter vid alla enheter syftar Excellence-programmen långsiktigt till att öka värdeskapandet för Trelleborgs kunder.


Resultatet
Trelleborg är i dag en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Koncernens geografiska balans och verksamhetsportföljen har förändrats och förbättrats, samtidigt som marknadspositionerna har stärkts. 
Koncernen har en stabil plattform för fortsatta förbättringar för att nå ledande positioner i utvalda segment. Trelleborgkoncernens geografiska fördelning av nettoomsättningen 2016 (2009)*

*Fördelningen speglar inte nödvändigtvis Trelleborgs marknadsexponering eller den faktiska slutmarknaden för koncernens produkter och lösningar utan enbart faktureringsadressen.