Koncernens strategi & strategiska hörnstenar - Trelleborg AB

Koncernens strategi och strategiska hörnstenar 

Trelleborgs strategi är att inneha ledande positioner i utvalda segment.   

Fyra strategiska hörnstenar stödjer koncernens strategi:
  • Geografisk balans 
En prioriterad uppgift för Trelleborg de senaste åren har varit att förstärka närvaron på utvalda marknader utanför Västeuropa och Nordamerika för att ytterligare förbättra den geografiska balansen. Drivkraften är framför allt att finnas nära kunderna i växande och lönsamma segment och följa kunderna i deras globalisering, men också att utveckla lokala kundrelationer, som kan bli globala.

Trelleborg strävar efter att långsiktigt nå en geografisk balans, där Västeuropa och resten av världen står för 40-procentiga andelar av Trelleborgs omsättning och där Nordamerika också fortsättningsvis står för den resterande andelen.

  • Portföljoptimering
Trelleborgs verksamhet utvecklas primärt organiskt genom ett fokuserat dagligt arbete med olika tillväxtinitiativ på olika  nivåer och på olika områden. Men för att snabbare etablera eller stärka positionerna inom utvalda segment, nischer eller produktkategorier genomför Trelleborg kompletterande förvärv eller andra strategiska förändringar.

  • Strukturförbättringar 
Globaliseringen av Trelleborgs verksamhet handlar om att finnas på rätt plats med rätt verksamhet. Fokus är att utveckla verksamheterna och lokalisera dem till platser där Trelleborg kan växa, rekrytera rätt kompetens och där uppgiften kan utföras bäst.

Trelleborg investerar också i ny teknik och nya maskiner liksom i humankapital, internationellt management, lokala chefer och i utvecklingen av lokala marknader i syfte att förbättra och förfina strukturen.
 

  • Excellens
Trelleborg arbetar aktivt och systematiskt för att ytterligare förbättra de viktigaste kärnprocesserna; produktion, inköp, kapitalhantering och försäljning. Målet är excellens, att eliminera alla typer av slöseri, och istället använda dessa resurser för att kontinuerligt förbättra verksamheten och lönsamheten. 

Resultatet

Trelleborg är i dag en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Koncernens geografiska balans och verksamhetsportföljen har förändrats och förbättrats, samtidigt som marknadspositionerna har stärkts. 
Koncernen har en stabil plattform för fortsatta förbättringar för att nå ledande positioner i utvalda segment.