Finansiella mål - Trelleborg AB

Finansiella mål 

Trelleborgs finansiella mål reflekterar koncernens ambition att öka värdeskapandet och vara världsledande inom utvalda marknadssegment och geografiska marknader. 

Organisk tillväxt 1)

Mål: Den genomsnittliga årliga organiska tillväxten över en konjunkturcykel ska vara 5 procent eller mer. Därutöver ska ytterligare tillväxt ske genom kompletterande förvärv.

Ufall: Den organiska försäljningstillväxten under 2015 var -2 procent (-1) och återspeglar utmanande marknadsförhållanden inom flera segment.

Rörelsemarginal 1)
Mål: Rörelsemarginalen ska vara 12 procent eller mer.

Utfall: Rörelsemarginalen under 2015 var 13,0 procent (13,3), främst tack vare en fortsatt god effektivitet och kostnadskontroll.  

Avkastning på eget kapital 2)
Mål: Avkastningen på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 15 procent eller mer.

Utfall: Under 2015 uppgick avkastningen på eget kapital till 14,3 procent (13,7), vilket är ett resultat av Trelleborgs långsiktiga arbete med bland annat effektiviseringar och rationaliseringar av produktion, försäljning och kapitalanvändning. 

   1) Kvarvarande verksamheter exklusive Trelleborgs andel i det samägda Trelleborg­Vibracoustic och exklusive jämförelsestörande poster.
   2) Kvarvarande verksamheter inklusive Trelleborgs andel i det samägda TrelleborgVibracoustic inklusive jämförelsestörande poster.