Relaterad Information
Styrning Miljö
Styrning Arbetsplats
Styrning Mänskliga rättigheter
Styrning Kunder och leverantörer
Styrning Produkter
Styrning Samhälle
Kontakter:
Viktoria Bergman, Senior Vice President, Corporate Communications.
Telefon: 0410-670 00
viktoria.bergman@trelleborg.com

Rosman Jahja, Communications Manager, Corporate Responsibility Communications & Internal Communications
Telefon: 0410-670 34
rosman.jahja@trelleborg.com


Styrning och organisation av arbetet

Trelleborgs arbete med Corporate Responsibility-frågor bygger på koncernens Uppförandekod, vars innehåll tillsammans med övriga koncernpolicies ligger till grund för såväl den interna styrningen som den externa redovisningen av CR-arbetet.För den övergripande hållbarhetsstyrningen, se modellen nedan som beskriver den systematiska ansatsen i CR-arbetet. Respektive underområde skildras närmare i de egna avsnitten miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, kunder och leverantörer, produkter respektive samhälle.
 
Utbildning i uppförandekoden är obligatorisk för alla medarbetare, och koden utgör basen för det interna arbetet med CR-frågor (se figuren nedan). På vissa av kodens områden är självutvärdering och interna revisioner förstärkt med externa revisioner, såsom ISO 14000-revisioner på miljöområdet. Tredjepartgranskning gentemot Uppförandekoden genomförs vid utvalda enheter regelbundet i syfte att kontrollera nuläge och säkerställa rutiner.

Vår årliga redovisning av Corporate Responsibility-frågor sker enligt Global Reporting Initiatives (GRIs) riktlinjer.
 
Varje medarbetare har vidare rätten att utan några som helst efterverkningar rapportera misstanke om allvarliga lag- eller regelbrott via vår så kallade whistleblowerpolicy.
 
 
Basen för Trelleborgs arbete med Corporate Responsibility-frågor är koncernens Uppförandekod, vars innehåll tillsammans med övriga koncernpolicies ligger till grund för såväl den interna styrningen som den externa redovisningen av CRarbetet. CR-avsnittet i koncernens årsredovisning följer Uppförandekodens innehållsstruktur, och är samtidigt anpassat till Global Reporting Initiatives riktlinjer
 
Organisation
Det direkta ansvaret för miljö- och arbetsmiljöfrågor ligger lokalt hos varje enhet. Vid varje produktionsanläggning finns en miljösamordnare och en ansvarig för arbetsmiljöfrågor. Den koncerncentrala miljöfunktionen är en del av Koncernstab Juridik och ansvarar för styrning och samordning i miljöfrågor. Som stöd till den centrala miljöfunktionen fungerar koncernens Miljöforum, en grupp som samlas fyra gånger per år och består av miljöansvariga från de fyra affärsområdena.
 
På styrelsenivå är det revisionsutskottet som har till uppgift att stödja och följa koncernens arbete med Corporate Responsibility-frågor. Redovisningen av CR-frågor hanteras av en grupp sammansatt av representanter från koncernstaberna Kommunikation, Juridik, Miljö, Personal och Inköp. Ansvarig för koordination av redovisningen är koncernstab Kommunikation.
Senast uppdaterad 2010-04-09 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande