Arbetsplatsrelationer

Inom Trelleborg pågår kontinuerligt förändringsprocesser i samband med förvärv, avyttringar och rationaliseringar. En huvuduppgift är därför att ge förutsättningar för förändringar och med respekt för varje medarbetare minska osäkerhet och otrygghet, samtidigt som företagets fortsatta konkurrenskraft säkerställs. Trelleborg följer alltid lokal lagstiftning eller kollektivavtal beträffande varseltider.Den exceptionella marknadssituationen 2009 och pågående strukturprogram ledde till kapacitetsanpassningar inom alla affärsområden. Trelleborg har gjort betydande personalminskningar på de mer mogna marknaderna, men samtidigt under året ökat personalstyrkan på vissa tillväxtmarknader, bland annat Kina och Indien. Netto har antalet anställda minskat med cirka 2 000 medarbetare.

Trelleborgs policy är att erkänna fackklubbar där medarbetare så önskar, liksom rätten till kollektiva avtal. Mer än 50 procent (80) av Trelleborgs anställda vid koncernens produktionsenheter är fackligt representerade via kollektivavtal. Den tydliga minskning som skett speglar till del personalminskningen på de marknader där kollektivavtal är vanliga och expansionen på de marknader där de är mindre vanliga.
 
I Sri Lanka har de fackliga relationerna fortsatt utvecklats på ett tillfredsställande sätt, vilket uppmärksammades under året, se även här.
 
Senast uppdaterad 2010-04-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande