Prywatności oraz notę prawną

Prywatności oraz notę prawną

POLITYKA PRYWATNOŚCI: zgodnie z treścią oraz ze skutkami przepisów dotyczących ochrony prywatności stosowanymi wobec Administratora danych Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (Rozporządzenie z mocą ustawy 196/2003 “Kodeks o ochronie danych osobowych” ze zmianami i uzupełnieniami), zostały dostarczone informacje przewidziane w Art. 13 “Informacje”.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH: dane pozyskane bezpośrednio w siedzibie osoby zainteresowanej przy użyciu nośników elektronicznych lub papierowych, będą wykorzystywane w celu prawidłowego zarządzania sprawami związanymi z zainteresowanym, przesłania odpowiednich powiadomień i poprawy oferowanych usług. W szczególności, jako wyjaśnienie, przedstawia się następujące cele: 
• odpowiedzi na prośby o udzielenie informacji;
• zarządzanie rejestracją profili użytkowników i odpowiednimi funkcjami;
• przeprowadzanie działań promocyjnych, jak konkursy z nagrodami, kampanie mające na celu zdobycie zaufania klientów, zaproszenia na eventy, itp.;
• informowanie na temat produktów i usług, również przy użyciu narzędzi elektronicznych (e-mail, SMS, itp.) lub kontaktów bezpośrednich;
• optymalne zarządzanie relacją z klientem, stale poprawiając i personalizując poziom świadczonych usług; 
• okresowe przesyłanie newslettera.

CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE EWENTUALNEJ ODMOWY ODPOWIEDZI: dane oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe; brak wypełnienia danego pola uniemożliwia wykonanie usługi. Udostępnianie innych danych jest dobrowolne i jego celem jest personalizacja usług i poprawa relacji z osobą zainteresowaną.      

ŚRODOWISKO KOMUNIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIE: dane zostają wprowadzone do systemu zarządzania elektronicznego, który jest odpowiedzialny za wysoki standard bezpieczeństwa (ochrona i zabezpieczenie przed utratą i zniszczeniem danych oraz ochrona przed nieupoważnionym dostępem do danych). Dane są wykorzystywane przez osoby celowo do tego wyznaczone, będące częścią Business Area Wheel Systems Grupy Trelleborg. Ewentualne udostępnianie/przesyłanie za granicę danych między siedzibami Grupy (zwłaszcza na zewnątrz UE) będzie się odbywało wyłącznie zgodnie z odpowiednimi protokołami bezpieczeństwa, gwarantując ochronę praw osób zainteresowanych.  
Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym (pocztowym, kredytowym, spółkom doradczym, technikom-konserwatorom aplikacji, itp.) wyłącznie w celu prawidłowego zarządzania stosunkami z zainteresowanym i przy zastosowaniu odpowiednich gwarancji.
Dane będą przechowywane przez czas zgodny z celami, dla których zostały zebrane, zazwyczaj odpowiadający okresowi trwania stosunków z zainteresowanymi i odpowiednimi wymaganiami prawnymi.

PRAWA ZAINTERESOWANEGO: zainteresowany ma prawo do uzyskania, w każdej chwili, potwierdzenia istnienia danych osobowych, które go dotyczą, ich pochodzenia, celów i sposobów przetwarzania. Ponadto, ma prawo do uzyskania aktualizacji, zmiany, uzupełnienia, skasowania, zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub, z uzasadnionych przyczyn, może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Prawa, o których w art.7 Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003 i możliwość skasowania danych z archiwów będą przytaczane podczas każdorazowego przesłania komunikatów drogą mailową, ze szczególnym odniesieniem do newslettera.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych jest Spółka Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (Siedziba Prawna: Via Nazionale Tiburtina 143, 00010 Villa Adriana, Tivoli RM - NIP 05794321009 - 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie w Rzymie 11772260151, Wpisana do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego 907676), z którą można się skontaktować w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji lub w celu skorzystania z praw, o których mowa w art.7 pod następującymi adresami: info.tws@trelleborg.com 

Osoby zainteresowane mogą zażądać w każdej chwili, bez dodatkowych formalności, danych identyfikacyjnych ewentualnych Osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, możliwe jest zażądanie informacji na temat przekazywania danych osobowych, uzyskując odpowiednie wskazówki na temat podmiotów zewnętrznych działających jako Osoby Odpowiedzialne, Osoby Wyznaczone lub Osoby Samodzielnie Przetwarzające dane osobowe.