Privacyverklaring en de juridische disclaimer

Privacyverklaring en juridische disclaimer

PRIVACYVERKLARING: krachtens de normen inzake privacy zoals voorzien in de rechtsorde die van toepassing is op de titularis voor de verwerking, Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (wetsbesluit 196/2003 "Regels inzake bescherming van de persoonsgegevens" en latere wijzigingen en aanvullingen), bezorgen wij u hierbij de informatie voorzien in Art. 13 "Informatieblad".

DOEL VAN DE VERWERKING: de gegevens die via elektronische of papieren dragers rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen, zullen worden gebruikt voor het correct beheer van de relatie met de betrokkene, de desbetreffende communicaties en de verbetering van de aangeboden diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het bijzonder de volgende doelstellingen vermelden:
informatieverzoeken beantwoorden;
de registratie van gebruikersprofielen en de respectieve functionaliteiten beheren;
promotieacties voeren waaronder wedstrijden, getrouwheidscampagnes, uitnodigingen voor evenementen enz.;
informatie verlenen over producten en diensten, ook elektronisch (e-mail, sms ...) of via rechtstreeks contact;
de relatie met de klant optimaal beheren door het niveau van de dienstverlening continu te verbeteren en te personaliseren;
voor de periodieke nieuwsbriefdienst instaan.
 
AARD VAN DE BEZORGING EN GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE WEIGERING OM TE ANTWOORDEN: de gegevens aangeduid met een asterisk (*) zijn verplicht; bij gebrek hieraan kan de dienst niet worden geleverd. Het bezorgen van de overige gegevens is facultatief en dient uitsluitend tot personalisering van de dienst en ter verbetering van de relatie met de betrokkene.     
 
COMMUNICATIE EN VERSPREIDING: de gegevens worden ingevoerd in een elektronisch beheersysteem dat voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen (bewaking en bescherming tegen verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang). Ze worden gebruikt door specifiek daarmee belast personeel dat deel uitmaakt van de Business Area Wheel Systems van de groep Trelleborg. Een eventuele internationale opsplitsing/overdracht van gegevens tussen entiteiten van de Groep (vooral buiten de EU) kan uitsluitend plaatsvinden volgens aangepaste veiligheidsprotocollen die de rechten van de betrokkenen garanderen. 
De gegevens mogen uitsluitend aan derden (postdiensten, kredietinstellingen, advieskantoren, onderhoudstechnici voor de applicaties enz.) worden meegedeeld wanneer dat noodzakelijk is voor het correct beheer van de relatie met de betrokkene en mits voorlegging van de aangepaste waarborgen.
De gegevens moeten worden bewaard gedurende de periode die overeenstemt met het doel waarvoor ze werden vergaard, wat doorgaans overeenkomt met de duur van de relatie met de betrokkene en de respectievelijke wettelijke verplichtingen.
 
RECHTEN VAN DE BETROKKENE: de betrokkene heeft het recht om op ieder moment bevestiging te krijgen van het bestaan van de hem/haar betreffende persoonsgegevens, de oorsprong en het doel ervan, en de manier van verwerking. Verder heeft de betrokkene het recht om de gegevens te laten bijwerken, corrigeren, aanvullen, schrappen en onrechtmatig verwerkte gegevens te laten blokkeren, en kan hij/zij zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking ervan. De rechten waarvan sprake in art. 7 van het wetsbesluit 196/2003 en de mogelijkheid om zich uit de archieven te laten schrappen, moeten bij iedere verzending van elektronische berichten via e-mail worden vermeld, met specifieke verwijzing naar de nieuwsbriefdienst.
 
TITULARIS EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING: Titularis voor de verwerking is Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (maatschappelijke zetel: Via Nazionale Tiburtina 143, 00010 Villa Adriana, Tivoli RM - btw-nummer 05794321009 -
ingeschreven in het ondernemingsregister van de rechtbank te Rome onder het nummer 11772260151, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 907676), te contacteren voor meer informatie of voor uitoefening van de rechten waarvan sprake in art. 7 op het volgende adres: info.tws@trelleborg.com                                                             
De betrokkenen kunnen daarenboven op eender welk moment, zonder bijkomende formaliteiten, de essentiële identificatiegegevens opvragen van de eventuele vermelde verantwoordelijken voor de verwerking. Tot slot is het mogelijk om het doel van de communicatie van de persoonsgegevens op te vragen, waarbij men specifieke aanduidingen moet krijgen over eventuele derden die als verantwoordelijke, als aangewezen persoon of als autonome titularis van de verwerking handelen.
 
™ Ik ga akkoord ™ Ik ga niet akkoord   met de verwerking van de gegevens volgens de specifieke bepalingen van het bovenstaande bericht.